Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 29. októbra 2015 , 30.10.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 748 640,00 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 45 projektov v súhrnnej výške 16 821 700,10 EUR.

Spoločnosť OZO, a. s., Liptovský Mikuláš získala dotáciu vo výške 43 500 EUR na projekt „Intenzifikácia dotrieďovania a prvotnej úpravy separovaných odpadov“. Cieľom predloženého projektu je efektívne využitie doteraz nevyužívanej a skládkovanej zbytkovej plastovej frakcie z triediacich liniek z regiónu Liptova, Horehronia a časti Oravy na výrobu tuhého alternatívneho paliva. Zámer dobre korešponduje s hierarchiou odpadového hospodárstva a environmentálnymi cieľmi SR uvádzanými v súčasnom aj budúcom POH, kde sa konštatuje potreba výrazne znížiť podiel skládkovaných odpadov, ktorý je na Slovensku veľmi vysoký.

Spoločnosti DOMITRI, spol. s r. o., Gemerská Hôrka bola správnou radou odsúhlasená dotácia na projekt „Modernizácia a intenzifikácia procesov úpravy a zhodnocovania odpadov z plastov“ v sume 280 000 EUR. Zámerom predloženého projektu je modernizácia a zvýšenie technickej úrovne súčasnej recyklačnej prevádzky žiadateľa, ktorá spočíva v doplnení technológie o účinný prací stupeň, zabezpečení komplexnej rekonštrukcie regranulačnej linky EREMA RGA 70 a v doplnení závodu o pomocné zariadenia a manipulačnú techniku. Uvažovanou modernizáciou sa zároveň dosiahne zvýšenie kvality vyrobeného plastového recyklátu – regranulátu na ďalšie spracovanie, ako aj kvality finálnych produktov, zvýšenie výkonov regranulačných liniek  a celkovo vyššej efektívnosti spracovateľských zariadení a ekonomiky celého procesu. Realizácia projektu má priniesť aj vytvorenie 12 nových pracovných miest. 
Schválená bola tiež dotácia pre spoločnosť P+K, s.r.o., Bratislava, ktorá predložila  projekt pod názvom “Doplnenie technológie na spracovanie starých vozidiel“ v sume 345 000 EUR. Cieľom projektu je nájsť spôsob na zvýšenie stupňa zhodnotenia komodít starých vozidiel a separácie odpadov z nich vznikajúcich s ohľadom na environmentálne, technologické a ekonomické kritériá a následným rozpracovaním možností materiálového zhodnotenia. Ďalším cieľom projektu je reálne dosahovať cieľ stanovený Nariadením vlády č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie, ktoré určuje, že k 1. januáru 2015 musí opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel bez ohľadu na dátum výroby dosiahnuť úroveň 95% a opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel úroveň 85%. 

Obci Lednické Rovne bola schválená dotácia vo výške 36 360 EUR s projektom „Zlepšenie triedeného zberu odpadov v Lednických Rovniach“. Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie kapacity a počtu zberných hniezd, zvýšenie efektivity a zintenzívnenie triedeného zberu jednotlivých komodít, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce, aj pre ľudí dochádzajúcich za prácou a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu.  

Dotáciu vo výške 13 780 EUR získala aj obec Zborov nad Bystricou, ktorá predložila projekt s názvom „Zintenzívnenie triedenia odpadov v Zborove nad Bystricou“. Cieľom predloženého projektu je zintenzívnenie triedeného zberu odpadu a zníženie množstva skládkovaného zmesového komunálneho odpadu. Tento cieľ chce obec dosiahnuť zavedením kontajnerového zberu plastov, kompozitných obalov a kovových obalov v domácnostiach s použitím kontajnerov objemu 240 l; zvýšením kapacity a počtu zberných hniezd (5 nových hniezd) s doplnením 1100 l kontajnerov na sklo a papier; zvýšením skladovacích kapacít na zbernom dvore – VOK na sklo s objemom 20m3 a propagáciou prostredníctvom informačných letákov pre domácnosti a informačných tabúl na zberných hniezdach a na miestnom zbernom dvore. 

Zdenka Rabayová – ENVIRA na projekt „Príloha Recyklačný priemysel“ získala finančnú podporu vo výške 30 000 EUR. Vydavateľstvo ENVIRA sa špecializuje na vydávanie magazínu so zameraním na priemyselnú ekológiu - štvrťročníka s názvom 21. storočie. Príloha Recyklačný priemysel sa tematicky zameriava na výklad legislatívnych noriem, informácie o podporených projektoch z RF, pripravované a aplikované recyklačné technológie a zodpovedá záujmu čitateľskej verejnosti. Poskytnutím dotácie sa zabezpečí osveta a budovanie ekologického povedomia v oblasti triedeného zberu a zhodnocovania odpadov z komodít zastúpených na Recyklačnom fonde formou pravidelnej prílohy v štvrťročníku 21. storočie. 

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska spoločnosti Ján Florian – FLOMAN, Košice na úhradu prevádzkových nákladov vo forme účelovej dotácie. Účelom použitia finančných prostriedkov je úhrada prevádzkových nákladov spojených so zabezpečením zberu a spracovania starých vozidiel.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader