Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 24. septembra 2015 , 25.09.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 94 960,00 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 38 projektov v súhrnnej výške  
16 073 060,10 EUR.

Dňa  08. 09. 2015 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej piatom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 23. 06. 2015 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia boli podpísané všetky uznesenia Správnej rady Recyklačného fondu z tohto zasadnutia. 

Mesto Partizánske získalo dotáciu vo výške 71 900 EUR s projektom „Optimalizácia triedeného zberu odpadov v Partizánskom“. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia a skvalitnenie triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, kovových obalov, zvýšenie podielu vytriedených odpadov z uvedených komodít, zefektívnenie nakladania s vyzbieranými odpadmi na zbernom dvore. Tieto ciele majú byť realizované prostredníctvom informačnej kampane o triedenom zbere odpadov a zakúpením zberových kontajnerov a vysokozdvižného vozíka. 

Dotáciu získala aj obec Podbrezová na projekt „Intenzifikácia separácie KO v obci Podbrezová“ v sume 23 060 EUR. Cieľom predloženého projektu je výmena kontajnerov a zintenzívnenie separácie tradičných komodít a to papiera, plastov a skla a zavedenie separácie ďalšej zložky komunálneho odpadu a to kovových obalov, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu prostredníctvom nákupu 1 100 l kontajnerov na triedený zber. 


Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader