Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VI. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. augusta 2015, 27.08.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila jednu žiadosť o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 868 424,10 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 36 projektov v súhrnnej výške  15 978 100,10 EUR.

Dňa  22. 06. 2015 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej štvrtom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 22. 05. 2015 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia boli podpísané všetky uznesenia Správnej rady Recyklačného fondu z tohto zasadnutia. 

Správnou radou bola opätovne prerokúvaná a schválená žiadosť pre obec Svederník na projekt „Zber Al odpadu systémom Alino“ vo výške 27 257 EUR. Cieľom projektu je zavedenie, rozvoj a intenzifikácia triedeného zberu odpadov z kovových obalov v spojitosti s osvetovou prácou v školách, ktorá vplýva na celkové povedomie obyvateľov k zlepšovaniu ich vzťahu k životnému prostrediu a presadzovaniu zásad budovania recyklačnej spoločnosti.

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. Bratislava získala dotáciu vo výške 75 269,10 EUR na projekt „Zber a preprava elektroodpadu“. Cieľom tohto predloženého projektu je zvýšiť efektivitu zberu a prepravy elektroodpadu z miest a obcí a od zberových spoločností prostredníctvom vyššej zberovej a prepravnej kapacity kontajnerovej súpravy. A taktiež priblížiť zberové kapacity a možnosti zberu elektroodpadu bližšie k obyvateľom.

Odsúhlasená bola dotácia pre Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra na predložený projekt „AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2015“ v sume 11 175 EUR. Výstavný areál a dlhoročné skúsenosti žiadateľa s organizovaním obdobných podujatí dávajú záruku  na vytvorenie dobrých  podmienok na komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou. AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2015 je zaradený do medzinárodného kalendára O.I.C.A. medzi dvadsať najväčších autosalónov vo svete. Termín konania je 8 - 11. 10. 2015.
Cieľom projektu je aktívna propagácia odovzdávania starých vozidiel autorizovaným spracovateľom pred nezmyselným vyraďovaním - odovzdaním výkupniam kovov resp. nelegálneho ponechania si na základe čestného prehlásenia o neexistencii starého vozidla.

N-club s.r.o., Bratislava s projektom „TV relácia Separé“ získal dotáciu vo výške 46 500 EUR. Žiadateľ požaduje prostriedky na výrobu a vysielanie relácie magazínu SEPARÉ, ktorá by mala byť odvysielaná v priebehu roka 2016. Ťažiskovou tematikou relácie by mali byť zber, separácia a recyklácia odpadov. Každá časť relácie by mala byť pripravovaná a odkonzultovaná s vedením Recyklačného fondu, s vedúcimi jednotlivých sektorov a pripravená v spolupráci so starostami a s primátormi a ďalšími zainteresovanými inštitúciami a subjektami.

Na dnešnom zasadnutí bola schválená dotácia vo výške 710 000 pre spoločnosť KURUC-COMPANY spol. s r. o., Veľké Lovce, ktorá predložila projekt „Spracovanie PUR z autosedadiel, VKM a papiera“. Cieľom projektu je vyriešenie problematiky recyklácie odpadov z triedeného zberu VKM, papiera a PUR peny starých vozidiel odovzdaných na zhodnotenie do výroby jedinečného výrobku použiteľného v stavebníctve. Problematika je komplexne riešená v spolupráci výrobcu – recyklátora, ktorý má praktické skúsenosti v zhodnocovaní s vedou a výskumom -  VÚPC a.s., ktorý sa problematikou recyklácie odpadov zaoberá už dlhšiu dobu. Výsledkom uvedenej spolupráce bude konečný výrobok - tepelne a zvukovo izolačná doska, ktorá nájde široké uplatnenie v stavebnom priemysle.

Obec Hiadeľ predložila projekt s názvom „Intenzifikácia separácia KO v obci Hiadeľ“ a bola jej schválená dotácia vo výške 25 480 EUR. Hlavným zámerom je zintenzívnenie existujúceho systému triedeného zberu komunálneho odpadu (plastov, skla, papiera) a jeho rozšírenie o zber kovových obalov. I keď obce v súčasnosti už triedia hlavne základné zložky komunálneho odpadu a to plasty, papier, sklo a niektoré z nich aj kovové obaly, zber nie je dostatočne efektívny. Množstvá jednotlivých vytriedených zložiek sú relatívne nízke v porovnaní s inými obcami regiónu, kde je triedený zber systematicky zavedený.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti vo forme účelovej dotácie spoločnosti Daniel Laluch AUTOLALUCH, Horná Kráľová. Účelom použitia finančných prostriedkov je úhrada prevádzkových nákladov spojených so zabezpečením zberu a spracovania starých vozidiel.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader