Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 23. júna 2015, 24.06.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 1 485 940 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 30 projektov v súhrnnej výške  15 109 676 EUR.

Dňa  10. 06. 2015 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej treťom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 26. 03. 2015 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi obec Svederník na projekt „Zber Al odpadu systémom ALINO“. 

Spoločnosti DETOX s.r.o., Banská Bystrica bola odsúhlasená dotácia na projekt „Technická inovácia zberu odpadových ropných olejov“ vo výške 349 500 EUR. Stratégiou spoločnosti na najbližšie obdobie je vytvorenie komplexného zberu priemyselných odpadov z celého územia Slovenskej republiky, za účelom ich zhodnotenia resp. zneškodnenia na zariadeniach spoločnosti Detox, umiestnených v závodoch v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote. Cieľom je inovácia súčasného systému zberu odpadových olejov spoločnosti, ktorá patrí v SR medzi popredné v zbere a zhodnotení odpadových ropných olejov. Pred tým ako sa zhodnotia odpadové oleje od klientov, prostredníctvom technológií, musia sa bezpečne a ekonomicky prepraviť do závodov spoločnosti.  

Jozef Figeľ – KOV-NZPÚ, Novosad s projektom „Podpora zberu a spracovania starých vozidiel“ získal dotáciu vo výške 233 020 EUR, ktorého cieľom je doplnenie autorizovanej prevádzky o kontajnerové vozidlo s prívesom za účelom zefektívnenia logistiky nakladania s vyseparovanými komoditami zo spracovania starých vozidiel ku konečnému spracovateľovi (odvoz plastov, pneumatík, interiérové časti starých vozidiel a pod.) ako aj na realizáciu zvozu starých vozidiel zo všetkých zberných prevádzok žiadateľa.  Odťahové vozidlo bude zabezpečovať zber starých vozidiel (nepojazdných) od ich posledného držiteľa, ktorý žiadateľ vykonáva na vlastné náklady. 

Marián Ondrík predložil projekt „Zefektívnenie spracovania starých vozidiel“ a bola mu schválená dotácia vo výške 596 990 EUR. Dovybavením a uvedením do prevádzky  nových BAT technológií pri spracovaní starých vozidiel - ekologickom odsávaní prevádzkových kvapalín vrátane freónov bude žiadateľ napredovať v plnení limitov zhodnocovania starých vozidiel a zároveň sa zvýši konkurencieschopnosť v umiestňovaní vyseparovaných komodít zo spracovania starých vozidiel na trhu.
Správna rada Recyklačného fondu schválila dotáciu pre obec Nižná na predložený projekt „Zefektívnenie a posilnenie zberových kapacít v Nižnej“ v sume 25 830 EUR. Žiadateľ chce prostredníctvom projektu zabezpečiť reorganizáciu systému triedeného zberu odpadov prostredníctvom nákupu zberných kontajnerov so spodným výsypom na zber papiera, plastov, skla kovových obalov a VKM, ktorých nákladovosť prevádzky je u uvedeného žiadateľa nižšia než u doterajšieho systému zberu. Doterajší systém by mal byť optimalizovaný z časti nahradením doterajšieho systému a rozšírením jeho kapacity o nové viac objemné kontajnery. Žiadateľ chce tiež zabezpečiť osvetu v oblasti prevencie vzniku odpadov a ich triedenia prostredníctvom letákovej kampane.

Obec Uhrovce získala dotáciu vo výške 20 600 EUR s projektom „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu nákupom kontajnerov a vriec“. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia triedeného zberu skla a plastov, zavedenie nových komodít (papier, VKM, KO) v obci, vytvorenie spoločných zberných hniezd, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu prostredníctvom nákupu kontajnerov. 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave bola schválená dotácia na projekt „Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami – stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov odpadu“ vo výške 260 000 EUR. Ide o výskumný projekt, ktorého cieľom je doriešiť problém nižšej výťažnosti liniek pri spracovávaní špeciálnych skiel a v praxi tak uplatniť nové možné formy odstránenia navyšovania finančných nákladov vynaložených na skládkovanie, zvýšiť podiel vyťaženého autoskla v rámci recyklačného priemyslu a optimálne využiť možný materiálový, prípadne aj energetický potenciál získaných druhotných surovín, z technologického procesu.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 08. 05. 2015 do 09. 06. 2015 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 91 782 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader