Slovensky English
Správy pre tlač
Nemšová ide príkladom v separácii komunálneho odpadu, 27.07.07  

Príkladom, ako sa dá úspešne triediť a zhodnocovať komunálny odpad aj za finančnej podpory Recyklačného fondu, je mesto Nemšová. V dvoch etapách dostalo spolu na 4 projekty podporu vo výške 7,7 milióna Sk. Kým v prvej etape sa Nemšovej podarilo zapojiť všetkých svojich 6 136 obyvateľov do separovaného zberu, v druhej etape je mesto Nemšová lídrom regiónu Vlára – Váh s takmer 20-tisíc obyvateľmi. Regiónu sa tento projekt týka pri zavedení systému separovaného zberu skla a papiera. Pre nové komodity (pneumatiky, kombinované a kovové obaly) je zapojených do systému cca 10-tisíc obyvateľov regiónu. Informoval o tom primátor Nemšovej Ján Mindár.

,,V prvej etape dostalo mesto Nemšová v rokoch 2003-2004 spolu 3,25 milióna Sk na tri projekty triedeného zberu komunálneho odpadu. V roku 2006 dostala Nemšová na druhú etapu viacsektorového projektu dobudovania systému separovaného zberu vybraných komodít komunálneho odpadu dotáciu 3,45 milióna Sk. Realizátorom projektu je mesto Nemšová a záberové územie projektu zahŕňa približne 20 000 obyvateľov mesta Nemšová a obcí - Horné Srnie, Skalka nad Váhom, Dolná Súča, Horná Súča, Hrabovka, Borčice , Bolešov, Kameničany, Slávnica, Sedmerovec. Pre nové komodity - pneumatiky, kombinované a kovové obaly- bolo zapojených do systému cca 10 000 obyvateľov regiónu z obcí Nemšová, Skalka nad Váhom, Borčice, Bolešov, Slávnica, Sedmerovec. Projekt zabezpečil dofinancovanie a dobudovanie separovaného zberu odpadového papiera a skla (nákup veľkoobjemových kontajnerov, zberových kontajnerov, dobudovanie oplotenia, betónovej plochy, štrko-pieskového podkladu, do konca roka 2007 je plánovaná kúpa automobilu na zvoz vyseparovaného odpadu a dobudovanie prístrešku, prípadne montovanej krytej haly)“.

Ďalej poukázal na to, že sa druhá etapa týkala vybudovania systému separovaného zberu novo vybraných zberových komodít ( pneumatiky, kombinované materiály a kovové obaly). Prostriedky zo všeobecného sektora sa použili aj na permanentnú propagáciu separovaného zberu vybraných zberových komodít. Dotácie zo sektora skla sa použili na financovanie nákupu časti veľkoobjemových a zberových kontajnerov a dobudovanie oplotenia a betónovej plochy. Zmluvným odberateľom vyseparovaného odpadového skla z komunálneho odpadu je spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o.
Mesto Nemšová je držiteľom Ceny Ministra životného prostredia Slovenskej republiky za prínos v starostlivosti o životné prostredie z roku 2004.

,,Priemer vyseparovaného skla na jedného obyvateľa za obdobie piatich rokov je 10 kilogramov. Mestský úrad pravidelne informuje občanov cestou internetovej stránky mesta, mestských novín a verejných zhromaždení o podpore separovaného zberu jednotlivých komodít. Tiež sú informovaní žiaci základnej školy, kde mesto nachádza veľkú podporu zo strany vedenia aj samotných žiakov. Fyzické a právnické osoby v meste Nemšová boli informované formou letáku. V roku 2006 sa vyzbieralo 162 ton skla. Každoročne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadov a zvyšuje sa množstvo vyseparovaných zložiek odpadu, ktoré je možné ďalej využiť v priemysle. Separovaný zber v meste sa úspešne rozbehol, separuje sa sklo, papier, plasty, číre plastové fólie, nabehli viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky), tvrdené obaly z plastov a začínajú sa separovať pneumatiky, kovové obaly a elektroodpad“, uzavrel primátor J. Mindár.

Trenčín 25. 07. 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader