Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 21. mája 2015, 21.05.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila jednu žiadosť o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 376 852 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 24 projektov v súhrnnej výške 13 623 736 EUR.

Dňa  22. 04. 2015 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej druhom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 05. 03. 2015 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi ROMAG spol. s r.o., Senec na projekt „Zhodnocovanie plastov zo spracovania starých vozidiel“. Táto žiadosť bola správnou radou opätovne prerokúvaná a schválená vo výške 1 411 000 EUR. Cieľom predloženého projektu je dokončenie a prevádzkovanie zariadenia na nízkoteplotnú katalytickú depolymerizáciu a kogeneráciu v synergii s už existujúcimi a v rámci projektu požadovanými zariadeniami umožňuje z hľadiska triedenia a zhodnocovania plastových odpadov rôzneho druhu a pôvodu prevádzkovať na Slovensku jedinečný a unikátny ungujúci model uzatvoreného cyklu materiálového a energetického zhodnocovania prakticky všetkých druhov plastových odpadov, ktorého účinnosť vo vzťahu k vstupom bude cca 98 %.

Spoločnosti Toli Media s r.o., Bratislava bola odsúhlasená dotácia na projekt „DIDAKTIK“ vo výške 64 414 EUR. Prvoradým cieľom projektu je formovať myslenie a vzťah žiakov prvého stupňa základných škôl k ochrane životného prostredia pomocou didakticky prístupných pomôcok počas celého školského roku. Balíček „DIDAKTIK“ vo vzdelávacom procese naučí prvákov myslieť ekologicky a chápať vzájomné súvislosti činnosti človeka a životného prostredia. Prínosom projektu je osvetová práca pri základnom formovaní poznatkov o životnom prostredí a formovanie kladných a aktívnych postojov mladej generácie spoločnosti. Vzdelávací proces je spojený práve s použitím osvedčeného balíčka „DIDAKTIK“. Žiadateľ navrhuje realizáciu a distribúciu kompletného didaktického balíčka propagujúceho triedenie a zhodnocovanie odpadov v celkovom počte 55 400 kusov do 2 166 základných škôl na Slovensku v prvý septembrový týždeň tak, aby ho dostali všetci nastupujúci žiaci prvého ročníka základných škôl.

Zväz automobilového priemyslu SR získal dotáciu vo výške 164 635 EUR na projekt „Elektronický systém evidencie jednotlivo dovezených vozidiel, prevzatie rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zástupcu výrobcu vozidiel vystavenia Potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.“ Cieľom systému je zabezpečiť povinnosti výrobcu vozidla (rozšírená zodpovednosť za výrobok) za jednotlivo dovezené vozidlo a eliminovať dovoz vozidiel bez prevzatia zodpovednosti výrobcom 
(tzv. free rider) . 
 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave bola schválená dotácia na projekt „Propagácia a podpora zhodnocovania odpadov na TOP 2015“ v sume 7 863 EUR. Medzinárodná konferencia TOP 2015 vytvára priestor na diskusiu medzi odbornou verejnosťou a na hľadanie nových riešení v oblasti zhodnocovania odpadov v súlade so stratégiou Európskej únie  vybudovania recyklačnej spoločnosti a trvalo udržateľného odpadového hospodárstva. Cieľom predloženej žiadosti je v rámci medzinárodnej konferencie TOP 2015 propagovať pred odbornou verejnosťou nové poznatky a technológie a ich využívanie pri materiálovom a energetickom zhodnocovaní odpadov vrátane odpadov z komodít Recyklačného fondu a komunálneho odpadu.
Obec Štiavnik získala podporu vo výške 27 800 s projektom „Skvalitnenie triedeného zberu v obci Štiavnik“. Prostriedky z Recyklačného fondu  budú použité na nákup kontajnerov na triedený zber a na tlač letákov o triedenom zbere do domácností.   

Finančné prostriedky z Recyklačného fondu získalo aj združenie obcí SEZO – Spiš, Spišská Nová Ves na projekt „Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v združení SEZO – SPIŠ“ v celkovej výške 51 860 EUR. Cieľom projektu je zabezpečením potrebného množstva zberných nádob, zberných vriec a veľkoobjemových kontajnerov dosiahnuť intenzifikáciu triedeného zberu v obciach združenia. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj zvýšenie vedomostí o odpadoch tých občanov ktorí žijú v regióne a budú zapojený do systému triedeného zberu. Osveta a informovanie obyvateľov v regióne o problematike životného prostredia bude zamerané na triedený zber a zhodnocovanie komodít pre ktoré združenie zabezpečuje túto činnosť.

Obec Veľké Rovné predložila projekt pod názvom „Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Veľké Rovné“ a schválená jej bola dotácia vo výške 19 980 EUR. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity a počtu zberných hniezd zo 6 na 10, zvýšenie efektivity a zintenzívnenie triedeného zberu jednotlivých komodít, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu prostredníctvom nákupu kontajnerov na triedený zber VKM, plastov, papiera a lepenky, skla a kovových obalov. 
Odsúhlasená bola aj dotácia vo výške 40 300 EUR na projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“, ktorý predložila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Predložený projekt je zameraný na pokračovanie propagácie triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti. V rámci projektu bude v roku 2015 zabezpečené pokračovanie vydávania prílohy Recyklácia vo významnom celoštátnom denníku Hospodárske noviny. Príloha bude vydávaná ako v jej klasickej forme, tak aj v špecifickej forme individuálnych článkov spracovaných ako rozhovory významných predstaviteľov zamestnávateľských zväzov na aktuálne témy v oblasti odpadového hospodárstva. So zreteľom na pozitívnu odozvu zamestnávateľských subjektov, uskutoční AZZZ SR aj v roku 2015 s podporou Recyklačného fondu programovú konferenciu, ktorej súčasťou bude samostatný blok venovaný problematike propagácie triedeného zberu a zhodnocovania odpadov.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 14. 03. 2015 do 07. 05. 2015 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 126 787 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader