Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. marca 2015, 02.03.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila jednu žiadosť o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 10 958 094 EUR. 
Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 17 projektov v súhrnnej výške 13 246 884 EUR.

Dňa  19. 03. 2015 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej prvom tohtoročnom zasadnutí uskutočnenom dňa 29. 01. 2015 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia SR bolo podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves na projekt „Intenzifikácia zberu a zvýšenie kvality spracovania starých vozidiel“ vo výške 287 880 EUR. 
S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi DRON Indrustries, s.r.o. Dunajská Streda na projekt „Zlepšenie kvality vstupnej suroviny a stabilizácia výroby“. Táto žiadosť bola správnou radou opätovne prerokúvaná a schválená vo výške 575 000 EUR. Cieľom predloženého projektu má byť v ďalších etapách rozšírenie spracovateľskej kapacity. Projekt uvažuje v prvej etape s pridaním novej drvičky, čím sa spracovateľská kapacita zvýši na 14 000 až 16 000 ton spracovaného odpadu ročne. Využitie spracovateľskej kapacity zahŕňa nie len sektor starých vozidiel (za rok vznikne pri spracovaní starých vozidiel 2900 t opotrebovaných pneumatík), ale vo významnej miere zabezpečuje spracovanie starých pneumatík produkovaných na Slovensku. Ďalšími cieľmi sú valorizácia výrobkov na vyššiu úroveň a zlepšenie ergonomických podmienok pracovného prostredia. 

Správna rada schválila dotáciu pre Environmentálny fond na predloženú žiadosť „Odkrytie odpadov z miesta ich nezákonného umiestnenia – zber, úprava a zhodnotenie“ vo výške 10 mil. EUR. Cieľom je podpora vytriedenia, dotriedenia a konečného zhodnotenia jednotlivých zložiek  nezákonne umiestneného odpadu. 

Spoločnosť ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce získala dotáciu na projekt „Inovácia technológie zhodnocovania odpadových olejov podľa R9 a jej výroba“ v sume 344 000 EUR.     Žiadateľ zabezpečuje pre široké spektrum ekonomických subjektov dôsledné prečisťovanie olejov (podľa R9) s možnosťou ich ďalšieho používania. Touto činnosťou sa priamo podieľa na znižovaní objemu vzniku nebezpečného odpadu. Cieľom predloženého projektu je preto výroba špecifických technologických zariadení ako neoddeliteľnej súčasti technológie na zhodnocovanie odpadových kaliacich minerálnych olejov. V súčasnosti sa na Slovensku nikto nezaoberá ich zhodnocovaním podľa R9. Ide o oleje, ktoré sa používajú pri procesoch tepelného spracovania, tzv. zušľachtenia kovových súčiastok.

Obec Svederník získala dotáciu na projekt „Zber Al odpadu systémom ALINO“ vo výške 27 257 EUR. Cieľom projektu je zavedenie, rozvoj a intenzifikácia triedeného zberu odpadov z kovových obalov v spojitosti s osvetovou prácou v školách, ktorá vplýva na celkové povedomie obyvateľov k zlepšovaniu ich vzťahu k životnému prostrediu a presadzovaniu zásad budovania recyklačnej spoločnosti.
 
Obci Bošáca bola odsúhlasená dotácia vo výške 11 837 EUR na projekt „Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v Bošáci“. Cieľom predloženého projektu je zvýšiť podiel vytriedeného papiera a lepenky, plastov, skla, zaviesť zber nápojových kartónových obalov a kovových obalov a realizovať cielenú informačnú kampaň o triedení odpadov pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 20. 02. 2015 do 13. 03. 2015 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 17 541 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader