Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 05. marca 2015, 06.03.15  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela ôsmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a trom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 2 000 910 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 13 projektov v súhrnnej výške  2 863 790 EUR.

Obec Turany získala dotáciu na projekt „Rozšírenie a zefektívnenie triedeného zberu odpadov v Turanoch“ vo výške 41 530 EUR. Cieľom predloženého projektu je zvýšenie kapacity a počtu zberných hniezd z 8 na 20, zvýšenie efektivity a zintenzívnenie triedeného zberu jednotlivých komodít, zlepšenie prístupnosti triedeného zberu pre občanov obce a zníženie nákladov spojených s realizáciou triedeného zberu prostredníctvom nákupu kontajnerov na triedený zber VKM, plastov, papiera a lepenky, skla a kovových obalov.
 
Mikroregión Oravská vrchovina získal dotáciu vo výške 48 280 EUR na projekt pod názvom „Separácia komunálneho odpadu Mikroregión Oravská vrchovina – Združenie obcí“. Cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu v obciach, ako aj zvýšenie vedomostí o odpadoch tých občanov, ktorí žijú v regióne a budú zapojený do systému triedeného zberu združenia. Osveta a informovanie obyvateľov v regióne o problematike životného prostredia bude zamerané na triedený zber a zhodnocovanie komodít, pre ktoré združenie zabezpečuje túto činnosť.

Dotáciu z Recyklačného fondu získala aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave na projekt „Efektívny systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov  v agropotravinárskom priemysle na Slovensku – základ európskej recyklačnej spoločnosti“ v sume 11 100 EUR. Cieľom projektu je prispieť k informovanosti obyvateľov Slovenskej republiky o triedenom zbere odpadov z komodít Recyklačného fondu a ich zhodnotení. Projektom sa zvýši povedomie obyvateľov Slovenska o správnom nakladaní s odpadmi v domácnostiach. Pozitívne bude ovplyvnená aj členská základňa SPPK, ktorá bude mať prístup a možnosť informačno-osvetové materiály použiť vo svojej činnosti.

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave bola odsúhlasená dotácia vo výške 7 000 EUR na projekt „Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií v rámci 6. ročníka medzinárodnej konferencie PMA 2015 a 22. medzinárodnej konferencie SRC 2015“. Cieľom projektu je vyhľadávanie, aplikácia a propagácia nových postupov a technológií zhodnocovania opotrebovaných pneumatík, plastového odpadu a obalov z plastov pochádzajúcich z ojazdených vozidiel ako aj z výroby a služieb v oblasti automobilového priemyslu.

Spoločnosť Kovozber, Spišská Nová Ves získala dotáciu vo výške 347 000 EUR na projekt „Alternatívne možnosti využitia odpadového skla“ s cieľom vybudovania malotonážnej kapacity na materiálové zhodnocovanie špeciálneho odpadového skla na východnom Slovensku, ktoré nevyhovuje  spracovaniu recykláciou vo Vetropack Nemšová, s.r.o. Ide najmä o sklá s drôtenou vložkou, lepené bezpečnostné sklá, autosklá, boritokremičité sklá (varné sklo, ampulky a liekovky).

Odsúhlasená bola tiež dotácia pre spoločnosť ROMAG, spol. s r.o. na predložený projekt „Zhodnocovanie plastov zo spracovanie starých vozidiel“ vo výške 1 411 000 EUR. Systém merania a regulácie dodaný spolu s technológiou katalytickej depolymerizácie indickým výrobcom je na európske pomery a prevádzkovo-bezpečnostné požiadavky  EU nevyhovujúci a spôsobuje časté odstávky zariadenia práve v dôsledku toho, že mnohé procesy je možné riadiť len manuálne. Pre optimalizáciu celého procesu a dosiahnutie požadovanej kontinuálnej kapacity linky je nevyhnutné doplniť existujúci MaR kompletným automatizovaným systémom tak, aby z riadiaceho velína bolo možné aktívne riadiť celý proces a všetky jeho fázy.  Systém riadenia musí byť nastavený tak, aby umožňoval sledovanie procesu on-line, aktívne zasahovanie do procesu a odstavenie linky pred akýmkoľvek servisným zásahom. Musí byť tiež vybavený potrebnými vizuálnymi a akustickými signálmi pre prípad kritických porúch a v takom prípade bude možné okamžite bezpečne zastaviť technologický proces a teda odstaviť linku. 

Projekt „Dobudovanie infraštruktúry triedenia a úpravy odpadov v Šarišskom regióne“, ktorý predložila spoločnosť MOLUX, s.r.o., Remeniny bol podporený sumou 110 000 EUR. Cieľom predloženého projektu je zvýšenie množstva odpadov z plastov a skla dotriedených v prevádzke  žiadateľa v obci Remeniny, ako aj zvýšenie účinnosti a efektivity procesu dotrieďovania a prvotnej úpravy odpadov a zníženie množstva zbytkových odpadov po dotriedení zneškodňovaných skládkovaním. To chce žiadateľ dosiahnuť dobudovaním infraštruktúry a inováciou technologického vybavenia prevádzky na dotrieďovanie a prvotnú úpravu odpadov v obci Remeniny. 

Zdenka Rabayová – ENVIRA získala dotáciu vo výške 25 000 EUR na projekt „Príloha Recyklačný priemysel“. Prostriedky z RF budú použité na úhradu podielu nákladov spojených s vydaním XIII. ročníka pravidelnej prílohy Recyklačný priemysel v štvrťročníku 21. storočie – magazín pre priemyselnú ekológiu, v rozsahu 10 strán, ktorá bude vychádzať v roku 2015. Náklad časopisu by mal byť 2 000 ks výtlačkov. Cieľom predloženého projektu je propagácia zhodnocovania a triedeného zberu odpadov z komodít zastúpených v RF. 

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti vo forme účelovej dotácie spoločnosti Final Form a.s., Kendice, spoločnosti SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica a spoločnosti DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o., Čadca. Účelom použitia finančných prostriedkov je úhrada prevádzkových nákladov spojených so zabezpečením zberu a spracovania starých vozidiel.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 17. 01. 2015 do 19. 02. 2015 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 60 352 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader