Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z I. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 29. januára 2015, 02.02.15  

Recyklačný fond od roku 2002 doteraz schválil v rámci Slovenska 19 314 žiadostí podnikateľov a obcí za takmer 174 mil. EUR. Z toho takmer 24 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vytriedený odpad, na základe viac než 15 260 vyhovených žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 3 280 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov fond vyplatil 15,2  mil. EUR finančných príspevkov. 

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 862 880 EUR. 

Dňa  07. 01. 2015 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej deviatom zasadnutí uskutočnenom dňa 30. 10. 2014 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia SR bolo podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov spoločnosti SHP Harmanec, a.s. na projekt „Štúdia: Zhodnotenie odpadu pri spracovávaní zberového papiera“ vo výške 10 000 EUR, obci Trenčianske Stankovce na projekt „Nákup repasovaného zberného lisovacieho vozidla na triedený zber a komunálny odpad“ vo výške 34 900 EUR, mestu Liptovský Hrádok s projektom „Rozvoj triedeného zberu odpadov v meste Liptovský Hrádok“ v sume 66 090 EUR a obci Chocholná-Velčice na projekt „Triediť dokáže každý!“ vo výške 21 840 EUR.  

Recyklačnému fondu bolo dňa 07. 01. 2015 taktiež doručené rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej desiatom zasadnutí dňa 05. 12. 2014. Ministrom životného prostredia SR bol podpísaný „Návrh na schválenie paušálnych príspevkov pre spracovateľa starých vozidiel a úhrady prevádzkových nákladov IS pre zber a spracovanie starých vozidiel na rok 2015“.

Správna rada dnes schválila žiadosť spoločnosti DRON Industries, s.r.o. Dunajská Streda na projekt „Zlepšenie kvality vstupnej suroviny a stabilizácia výroby“ vo výške 575 000 EUR. Cieľom predloženého projektu má byť v ďalších etapách rozšírenie spracovateľskej kapacity. Projekt uvažuje v prvej etape s pridaním novej drvičky, čím sa spracovateľská kapacita zvýši na 14 000 až 16 000 ton spracovaného odpadu ročne. Využitie spracovateľskej kapacity zahŕňa nie len sektor starých vozidiel (za rok vznikne pri spracovaní starých vozidiel 2900 t opotrebovaných pneumatík), ale vo významnej miere zabezpečuje spracovanie starých pneumatík produkovaných na Slovensku. Ďalšími cieľmi sú valorizácia výrobkov na vyššiu úroveň a zlepšenie ergonomických podmienok pracovného prostredia. 
Spoločnosť KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves získala dotáciu vo výške 287 880 EUR na projekt „Intenzifikácia zberu a zvýšenie kvality spracovania starých vozidiel“, ktorého cieľom je intenzifikácia zberu a spracovania starých vozidiel a zvyšovanie percenta materiálového zhodnotenia spracovávaných odpadov zo starých vozidiel prostredníctvom zakúpenia technológie na úpravu odpadov zo starých vozidiel a prepravnej, manipulačnej a skladovej techniky. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 21. 11. 2014 do 16. 01. 2015 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 100 916 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader