Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z X. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 5. decembra 2014, 05.12.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila dve žiadosti o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 59 820 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 32 projektov v súhrnnej výške  2 159 741 EUR.

Recyklačnému fondu boli dňa 23. 10. 2014 doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej siedmom zasadnutí uskutočnenom dňa 21. 08. 2014 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia boli podpísané všetky uznesenia Správnej rady Recyklačného fondu zo dňa 21. 08. 2014. 

Dňa  24. 10. 2014 boli Recyklačnému fondu doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej ôsmom zasadnutí uskutočnenom 25. 09. 2014 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Z dotknutých rozhodnutí bolo s uvedením dôvodov nepodpísania vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra š.p. na projekt „AUTOSALÓN-AUTOSHOW NITRA 2014“ a mestu Trenčianske Teplice na projekt „Podpora separácie v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice nákupom nákladného vozidla, kontajnerov a vriec“.  Tieto žiadosti boli správnou radou opätovne prerokúvané.

Správna rada opätovne schválila žiadosť žiadateľa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra na projekt „AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2014“ vo výške 14 220 EUR. Cieľom projektu je aktívna propagácia odovzdávania starých vozidiel autorizovaným spracovateľom pred nezmyselným vyraďovaním - odovzdaním výkupniam kovov resp. nelegálneho ponechania si na základe čestného prehlásenia o neexistencii starého vozidla.
Opätovne bola tiež schválená žiadosť mesta Trenčianske Teplice na projekt pod názvom „Podpora separácie v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice nákupom nákladného vozidla, kontajnerov a vriec“ vo výške 45 600 EUR. Hlavným zámerom projektu je zaviesť efektívnejší triedený zber plastov, papiera, VKM, kovových obalov a skla s využitím zberového automobilu, na ktorý žiada mesto Trenčianske Teplice príspevok z Recyklačného fondu a doplnenie kontajnerov objemu 1 100 l a vriec na triedený zber plastov. Výška a účel použitia požadovaných prostriedkov z Recyklačného fondu sú primerané v projekte deklarovaným environmentálnym prínosom.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 17. 10. 2014 do 20. 11. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 154 187 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader