Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 30. októbra 2014, 31.10.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 132 830 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 32 projektov v súhrnnej výške 2 159 741 EUR.

Spoločnosť SHP Harmanec, a.s., Harmanec získala dotáciu na projekt „Štúdia: Zhodnotenie odpadu pri spracovávaní zberového papiera” vo výške 10 000 EUR. Cieľom projektu je vypracovanie štúdie na základe ktorej sa žiadateľ rozhodne ako v súčasných environmentálnych a ekonomických podmienkach pokračovať pri zvyšovaní zhodnotenia zberového papiera pri výrobe hygienických papierov. Hlavným zadaním štúdie bude nájsť spôsob ako znížiť náklady na prvovýrobu, náklady na skládkovanie a hlavne navrhnutie možnosti rozšírenia pri zhodnocovaní kalov do biopaliv.

Obci Trenčianske Stankovce boli poskytnuté prostriedky vo výške 34 900 EUR na projekt „Nákup repasovaného zberného lisovacieho vozidla na triedený zber a komunálny odpad“. Cieľom predloženého projektu je zefektívnenie triedeného zberu plastov, papiera, skla, kovových obalov, viacvrstvových kombinovaných materiálov ako aj nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v záberovom území obcí Trenčianske Stankovce a Kostolná Záriečie spolu s 3 834 obyvateľmi a to nákupom repasovaného zberového lisovacieho vozidla a letákovou informačnou kampaňou pre domácnosti aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území dotknutých obcí.

Schválená bola tiež dotácia mestu Liptovský Hrádok na projekt „Rozvoj triedeného zberu odpadov v meste Liptovský Hrádok“ vo výške 66 090 EUR. Cieľom projektu je ďalší rozvoj a intenzifikácia triedeného zberu odpadov z komunálneho odpadu zabezpečením dostatočného množstva podporných technických prostriedkov pre dosiahnutie stanoveného cieľa - kontajnerov v spojení s osvetou a vzdelávaním obyvateľov mesta.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 21 840 EUR obci Chocholná – Velčice na projekt „Triediť dokáže každý!“. Cieľom predloženého projektu je predovšetkým zefektívnenie zberu vytriedených zložiek odpadov – papiera, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a skla prostredníctvom uskutočnenia viacerých aktivít. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 13. 09. 2014 do 16. 10. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 263 384 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader