Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. septembra 2014, 25.09.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 93 000 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 27 projektov v súhrnnej výške  2 026 391 EUR.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov vo výške 45 600 EUR mestu Trenčianske Teplice na projekt „Podpora separácie v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice nákupom nákladného vozidla, kontajnerov a vriec“. Cieľom predloženého projektu je zaviesť efektívnejší triedený zber plastov, papiera, VKM, kovových obalov a skla s využitím zberového automobilu, na ktorý žiada mesto Trenčianske Teplice príspevok z Recyklačného fondu a doplnenie kontajnerov objemu 1 100 l a vriec na triedený zber plastov. Výška a účel použitia požadovaných prostriedkov z Recyklačného fondu sú primerané v projekte deklarovaným environmentálnym prínosom.

Na septembrovom zasadnutí bola schválená aj dotácia pre Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra s projektom „AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2014“ vo výške 14 220 EUR. Cieľom projektu je aktívna propagácia odovzdávania starých vozidiel autorizovaným spracovateľom pred nezmyselným vyraďovaním - odovzdaním výkupniam kovov resp. nelegálneho ponechania si na základe čestného prehlásenia o neexistencii starého vozidla.

Spoločnosť N-club s.r.o., Bratislava získala dotáciu na projekt „TV relácia SEPARÉ“ v sume 33 700 EUR. Spoločnosť N-Club, s.r.o. pripravovala od r. 2004 cyklus televíznych relácií o separácii a recyklácii odpadov, spočiatku s názvom „Ekologický magazín“. Od r. 2008 pripravuje reláciu s názvom SEPARÉ. Cieľom relácie je zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov Slovenskej republiky a tým snaha o zvyšovanie úrovne separovaného zberu a následného zhodnotenia vyseparovaných komodít. Relácia SEPARÉ je určená pre všetky vekové skupiny obyvateľov Slovenskej republiky a je vysielaná celoštátne v rámci televízneho programu RTVS.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel zo zdrojov sektora vozidiel žiadateľovi G+G Autoslužby, s.r.o. Poprad na projekt „Úhrada prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel“ a tiež žiadateľovi HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Pezinok na projekt „Úhrada prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel“. Prostriedky budú v nadväznosti na počet zhromaždených a spracovaných vozidiel poskytované paušálnymi príspevkami, výšku ktorých bude priebežne na jednotlivé časové obdobia schvaľovať Správna rada Recyklačného fondu. Oprávnenosť a výška poskytovaných prostriedkov bude posudzovaná na úrovni sektora vozidiel a úhrada prevádzkových nákladov realizovaná príslušným platobným príkazom na úhradu finančných prostriedkov.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 31. 07. 2014 do 12. 09. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 199 567 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader