Slovensky English
Správy pre tlač
Voľný predaj zálohov – nehnuteľnosti v Martine, 18.09.14  

Recyklačný fond, IČO 360 620 90, Nobelova 18, 831 02  Bratislava ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. voľným predajom zálohov záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v liste vlastníctva č. 6886, kat. úz. Martin, 

- pozemok parc. č. 3400/19 (register „C“), zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8368 m2,
- skladovacia hala súp. č. 10961, umiestnená na pozemku parc. č. 3400/19, kat.úz. Martin. vrátane vstavieb kancelárskych, sociálnych a technologických priestorov a príslušenstva (prípojka elektriny, vody, kanalizácie, schody, nakladacia rampa), celkový obstavaný priestor stavby 124 074,09 m3, 

vo vlastníctve záložcu PLUS JOIN COMPANY, s. r. o., IČO 44 595 000, Moyzesova 8, 811 05  Bratislava.
Podrobná vecná špecifikácia zálohov je daná znaleckým posudkom znalca Ing. Viery Lazarovej, č. znal. pos. 42014 zo dňa 05.03.2014, do ktorého možno nahliadnuť na Recyklačnom fonde.

Uzávierka ponúk na kúpu zálohov: 07. 11. 2014 (podanie na pošte). 
Ováranie obálok s ponukami kúpy sa uskutoční v priestoroch Recyklačného fondu dňa 20. 11. 2014. 

Kontakt na Recyklačný fond: Mgr. Vladimír Grauzel, tel. č. 02/4920 7621.
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader