Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 21. augusta 2014, 22.08.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a jednej žiadosti o úhradu paušálnych príspevkov spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 168 665 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 23 projektov v súhrnnej výške  1 933 391 EUR.

Recyklačnému fondu boli dňa 01. 08. 2014 doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej šiestom zasadnutí uskutočnenom dňa 10. 06. 2014 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia bolo podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov spoločnosti Toli Media, s.r.o. na projekt „DIDAKTIK“ vo výške 63 695 EUR a Jánovi Džundovi – UNO na projekt „Žiadosť o uzavretie rámcovej zmluvy na úhradu nákladov na spracovanie starých vozidiel“.

Na augustovom zasadnutí bola schválená dotácia pre obec Dubovany na projekt „Optimalizácia a zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v Dubovanoch“ vo výške 
12 600 EUR. V rámci predloženého projektu chce obec intenzifikovať triedený zber plastov, skla, papiera, kovových obalov a opotrebovaných pneumatík a zaviesť triedenie viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), ktoré sa v obci doteraz nezbierali.

Obec Motešice získala dotáciu vo výške 8 130 EUR s projektom „Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Motešice“. Cieľom predloženého projektu je skvalitnenie a zefektívnenie triedeného zberu plastov, papiera, skla, kovových obalov a zavedenie triedeného zberu VKM. Výška a účel použitia požadovaných prostriedkov z Recyklačného fondu sú primerané v projekte deklarovaným environmentálnym prínosom.

Schválená bola tiež dotácia mestu Stará Ľubovňa vo výške 62 000 EUR na projekt „TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu“. Cieľom predloženého projektu je zaviesť efektívnejší triedený zber plastov, papiera, VKM a skla z kontajnerov a vriec využitím zberového automobilu, na ktorý žiada mesto Stará Ľubovňa príspevok z Recyklačného fondu.

Dotácia vo výške 53 730 EUR bola správnou radou odsúhlasená mestu Krásno nad Kysucou na projekt „Zefektívnenie triedenia odpadov v Krásne nad Kysucou“.  Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu by mala priniesť zmena koncepcie zberu, kde bude doteraz zavedený vrecový systém zberu nahradený kontajnerovým a zavedenie triedeného zberu opotrebovaných pneumatík a kovových obalov. Obstaraním manipulačného vozíka sa má zabezpečiť manipulácia s predpokladanými množstvami vytriedených komodít.

Nitrianskym komunálnym službám bola poskytnutá dotácia vo výške 32 205 EUR na projekt „Intenzifikácia zberu a spracovania odpadov z polystyrénu. Cieľom predloženého projektu je zefektívnenie a intenzifikácia procesu nakladania s odpadmi z ľahčeného polystyrénu v Nitrianskom regióne, čo zahŕňa mesto Nitra a okolie a tiež vybudovanie regionálneho centra na úpravu vyzbieraných odpadov ľahčeného polystyrénu komprimáciou (zhutňovaním).

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska spoločnosti WAMP, s.r.o. na projekt „Úhrada prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel“.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 30. 05. 2014 do 30. 07. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 223 709 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader