Slovensky English
Správy pre tlač
V Trenčianskom kraji je o recyklačné podnikanie i separovanie odpadov záujem, 27.07.07  

Trenčiansky kraj dostal z Recyklačného fondu takmer 200 mil. Sk

Recyklačný fond (RF) v Trenčianskom kraji vyhovel spolu 963 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 200 miliónov Sk. Z toho, na základe 884 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške necelých 16 miliónov Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 28 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 130 miliónov Sk a 14 žiadostí obcí o dotácie vo výške 42 miliónov Sk. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Recyklačný fond bezkonkurenčne najväčšou mierou spolufinancuje infraštruktúru zberu a zhodnocovania odpadov v komunálnej i podnikateľskej sfére. Za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než 2,44 miliardy Sk, keď vyhovel takmer 5 400 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Prijímatelia prostriedkov za uplynulé obdobie do konca roku 2006, vyzbierali 380-tis. ton a materiálovo zhodnotili cca 390-tis. ton odpadov. Vďaka realizácii dotovaných projektov vytvorili podnikatelia, mestá a obce 782 pracovných miest.

Okrem poskytovania prostriedkov na základe tzv. projektových žiadostí poskytuje Recyklačný fond aj obligatórne príspevky obciam a mestám na základe preukázania výsledkov v oblasti separovaného zberu a zabezpečenia zhodnotenia komunálneho odpadu vo výške 1300 až 1800 korún za tonu vyseparovaného odpadu. Ak sa nám podarí zapojiť všetky mestá a obce do zberu a triedenia všetkých druhov odpadov, očakávame, že materiálové zhodnotenie odpadov by sa zvýšilo na cca 1 milión ton v roku 2015“, naznačil očakávania J. Líška.

Dodal, že v Trenčianskom kraji najväčšiu podporu zo spomínaných 130 miliónov Sk dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú úpravou sklenených črepov zo separovaného odpadu, ekologickou recykláciou opotrebovaných pneumatík a spracovaním produktov recyklácie – gumovej drviny a textilného odpadu.

Medzi najvýznamnejšie podporené podnikateľské zámery patria projekty ekologickej recyklácie opotrebených pneumatík spoločnosti MIKONA, s. r. o., Lúky (dotácie 23 miliónov Sk od Recyklačného fondu), linka na úpravu sklenených črepov zo separovaného odpadu vo firme VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Nemšová (20 miliónov Sk) a projekt na spracovanie produktov recyklácie opotrebovaných pneumatík – gumovej drviny a textilného odpadu firme T – GUM, s. r. o. v Púchove (13,5 milióna Sk).

Ďalej poukázal na vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber, ktorý sa prejavil vysokým počtom žiadostí, predovšetkým vo forme príspevkov za vytriedený odpad. ,,Na základe 884 žiadostí dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške takmer 16 miliónov Sk. Príspevky dostávajú z fondu automaticky, ak preukážu, že odpad odovzdali spracovateľom, ale musia ich opäť použiť vo svojom odpadovom hospodárstve. Vďaka tomu nemusia zvyšovať poplatky za triedený odpad, dokonca ich môžu aj znížiť. Stimulácia cez peňaženku je pri výchove ľudí k environmentálnemu mysleniu a konaniu tá najúčinnejšia,“ konštatoval J. Líška.

Dodal, že zavedeniu a rozširovaniu separovaného zberu pomáha osveta medzi obyvateľmi, na ktorú môžu obce a mestá tiež získať finančné prostriedky z Recyklačného fondu. Mestá a obce sa tiež spájajú do združení, aby tak mohli účinnejšie využiť spoločné zdroje a techniku. Zvlášť je to výhodné pre malé obce, ktoré by inak nezvládli samé túto problematiku. V Trenčianskom kraji Recyklačný fond spolu vyhovel takmer 900 žiadostiam miest a obcí o príspevky a dotácie na projekty.

Z toho 14 obciam, mestám a ich združeniam podporil projekty, predovšetkým na separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie. Najväčším podporeným projektom je zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne hornej Nitry, na ktorý dostalo mesta Prievidza sumu 8,7 milióna Sk. Mesto Partizánske dostalo na separovaný zber komunálnych odpadov 7,7 milióna Sk a mesto Handlová pre svoju firmu Hater Handlová získalo dotáciu 6 miliónov Sk na separovaný zber odpadov v mikroregióne Handlová. Mestá využívajú dotáciu najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov.

V Trenčianskom kraji prostriedky fondu využívajú na posilnenie komunálneho odpadového hospodárstva nielen samotné obce, ale aj združenia obcí, čo je efektívnejšie. Združenie obcí pre separovaný zber Javorina-Bezovec tak získalo 2,6 milióna Sk na realizáciu separovaného zberu v regióne okresu Nové Mesto nad Váhom a časti okresu Trenčín. Medzi ďalšie podporené obce a mestá patria: mesto Stará Turá, Nemšová, Myjava, Nová Dubnica a Podnik technických služieb mesta, s. r. o., Púchov; Trenčianske Teplice a Technické služby mesta Brezová pod Bradlom.

Recyklačný fond bol v júni 2007 ocenený s prihliadnutím na to, že podporuje technológie, ktoré sú technicky inovatívne v nakladaní s odpadmi (BAT technológie-Best Available Technique – najlepšia dostupná technika) a spĺňajú náročné kritéria prevzaté z legislatívy EU. Na návrh odbornej komisie MŽP SR Recyklačnému fondu udelil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák Cenu medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia - TOP 2007 “ v kategórii ,,environmentálna technológia“. Recyklačný fond v tomto roku získal aj ocenenie nezávislého ekonomického fóra - ZLATÝ BIATEC za rok 2006.

Trenčín 25. 07. 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader