Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VI. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 10. júna 2014 , 10.06.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov a jednej žiadosti o úhradu paušálnych príspevkov spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 63 695 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 18 projektov v súhrnnej výške  1 764 726 EUR.

Recyklačnému fondu boli dňa 05. 06. 2014 doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej piatom zasadnutí uskutočnenom dňa 22. 05. 2014 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Ministrom životného prostredia bolo podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na projekt „Propagácia a podpora zhodnotenia odpadov na TOP 2013“ vo výške 6 571 EUR a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení na projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“ v sume 18 000 EUR.

Na júnovom zasadnutí Správnej rady Recyklačného fondu bola schválená dotácia žiadateľovi Toli Media s.r.o., Bratislava na projekt „DIDAKTIK“ vo výške 63 695 EUR. Hlavným zámerom projektu je poskytnutie environmentálnych informácii na vyformovanie environmentálne citlivej generácie mladých ľudí. Dôležitým prvkom v práci s balíčkom je aj zachovanie kontinuity pri využívaní tejto formy práce s cieľovou skupinou, ktoré sa osvedčilo a má pozitívny ohlas aj od pedagógov pracujúcich na prvom stupni základných škôl.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska žiadateľovi Jánovi Džundovi UNO, Kružlov na projekt „Úhrada prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel“.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 13. 05. 2014 do 29. 05. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 203 869 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader