Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. mája 2014 , 22.05.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 24 571 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 17 projektov v súhrnnej výške 1 701 031 EUR.

Slovenská technická univerzita v Bratislave získala dotáciu vo výške 6 571 EUR na projekt „Propagácia a podpora zhodnotenia odpadov na TOP 2014“. Prostriedky z Recyklačného fondu budú použité na krytie časti prevádzkových nákladov spojených s organizáciou a uskutočnením 20. ročníka medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia TOP 2014.

Dotáciu vo výške 18 000 EUR získala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky so svojím projektom „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“. Predložený projekt je zameraný na pokračovanie propagácie triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti. V rámci projektu bude v roku 2014 zabezpečené pokračovanie programovej konferencie AZZZ SR so samostatným prednáškovým blokom zameraným na propagáciu triedeného zberu a zhodnocovania odpadov určeným pre zástupcov zamestnávateľov a tiež vydávanie reklamnej prílohy Recyklácia vo významnom celoštátnom denníku Hospodárske noviny.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 04. 2014 do 12. 05. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 203 869 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader