Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 24. apríla 2014, 25.04.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 847 000 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 15 projektov v súhrnnej výške  1 676 460 EUR.

Obec Nesvady získala finančné prostriedky na projekt „Zberové vozidlo na zvoz triedených zložiek odpadov“ vo výške 19 500 EUR, ktoré budú použité na nákup malého vozidla na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov a na tlač letákov o triedenom zbere do domácností.   

Správna rada schválila dotáciu vo výške 485 500 EUR spoločnosti V.O.D.S., a.s. Košice na projekt „Prokomunálne orientovaný zber opotrebovaných pneumatík s ich následným materiálovým zhodnotením do nového výrobku“. Cieľom je odstránenie zaťažujúceho faktora v podobe opotrebovaných pneumatík z miest a obcí SR nastavením a zavedením prokomunálne orientovaného  zberu opotrebovaných pneumatík pre obce a mestá zdarma, udržanie a posilnenie materiálového – mechanického - zhodnocovania opotrebovaných pneumatík v SR. Projekt by mal mať priamy dopad na rozšírenie portfólia vyrábaných gumených granulátov a následné zavedenie výroby aktívnych gumených prachov, ktorých uplatniteľnosť je široká v rámci gumárenského priemyslu. Ďalším cieľom je vytvorenie predpokladu stability a možného rozvoja spoločnosti pre materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík. S rozvojom činnosti vo výrobe recyklátu s potenciálom náhrady prírodných a z prírodných zdrojov vyrábaných kaučukov sa predpokladá aj jej hodnotový rast a teda jej zvýšenie  stability.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu spoločnosti ALUEX, s.r.o. Zvolen na projekt „Doplnenie prevádzky SV novou technológiou“ vo výške 140 000 EUR. Cieľom predloženého projektu je spracovanie odstrojených karosérií. Balíky, ktoré sú výsledkom lisovania karosérií svojimi rozmermi nie sú vhodné pre okamžité spracovanie v shreddroch (dochádza k poškodeniu kladív, železných plátov a roštov). Rotačná nožnica svojou silou dokáže celé vysušené karosérie roztrhať na požadovanú frakciu, ktorá je vhodná pre spracovanie v shreddri.

Projekt spoločnosti FÚRA s.r.o. Rozhanovce s názvom „Úprava komodít Recyklačného fondu“ bol podporený sumou 202 000 EUR. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie zberného dvora, kde budú sústredené vytriedené zložky komunálneho odpadu, následne sa dotriedia, podľa potreby upravia a dodajú zmluvnému zhodnocovateľovi. Po vybudovaní potrebnej technológie spoločnosť bude môcť ovplyvniť kvalitu dodávaných druhotných surovín, dosledovať materiálový tok druhotných surovín čo prinesie aj výraznú finančnú úsporu a efektivitu triedeného zberu. Uskutočnenie projektu bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie regiónu a zabezpečí sa využitie vytriedených komodít ako zdroja druhotných surovín v národnom hospodárstve.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 20. 03. 2014 do 10. 04. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 248 943 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader