Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. marca 2014 , 27.03.14  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v sume 62 500  EUR.

Obec Šarovce získala dotáciu vo výške 62 500 EUR na projekt „Výstavba haly na úpravu a zhodnocovanie triedeného odpadu Šarovce“. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia a dosiahnutie lepších ekonomických výsledkov triedeného zberu plastov, papiera, skla, kovových obalov a VKM a optimalizácia celého systému zberu, triedenia a prvotnej úpravy odpadov v rámci združenia.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 14. 02. 2014 do 19. 03. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 266 275 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 
 
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader