Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z I. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 30. januára 2014, 30.01.14  

Recyklačný fond od roku 2002 doteraz schválil v rámci Slovenska 17 430 žiadostí podnikateľov a obcí za takmer 170 mil. EUR. Z toho viac než 22 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 13 860 vyhovených žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 2 880 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov fond vyplatil 14,6 mil. EUR finančných príspevkov. 

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v sume 494 720  EUR.

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín získalo dotáciu vo výške 71 500 EUR na projekt „Nákup zberového vozidla a lisu na triedený zber“. Nákupom vozidla sa očakáva zníženie celkových nákladov na zber, zníženie objemov nevyužitého odpadu, ako aj zníženie nákladov na údržbu a opravy vozidla. Tým sa otvorí priestor pre zníženie poplatkov od občanov.
Vertikálny paketovací lis bude slúžiť na lisovanie vytriedeného odpadu papiera, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. Nákupom lisu sa očakáva vyššia hmotnosť balíka – lepšia vyťaženosť vozidiel, výhodnejšia kategorizácia triedenia, lepšie ukladanie balíkov na kamióny a nižšia energetická náročnosť u zakúpených technológií. 

Dotáciu vo výške 60 660 EUR získalo aj Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve s projektom „Zavedenie separovaného zberu formou 240 l kontajnerov a doplnenie/výmena kontajnerov na sklo a papier“. Dotáciu z Recyklačného fondu plánuje združenie využiť na skvalitnenie a zefektívnenie už zavedeného zberu dotknutých komodít, s čím súvisia zvyšujúce sa nároky na skladovanie druhotných surovín, či už na zberných dvoroch alebo v jednotlivých domácnostiach. Predmetom dotácie sú preto investície do nádob na triedený zber  jednotlivých komodít, ktoré by mali nahrádzať staré kontajnery, prípadne postupne dopĺňať zabehnutý kontajnerový systém triedeného zberu 1 100 l kontajnermi na papier a  sklolaminátovými kontajnermi objemu 1,2 m3 na sklo.

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v Bratislave bola odsúhlasená dotácia na projekt „Komplexný systém zberu, separácie, zhodnotenia a spracovania odpadov z obalov v agropotravinárskom priemysle na Slovensku“ vo výške 22 000 EUR. Projekt bude realizovaný na medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro v Bratislave od 30. 01. 2014 do 
02. 02. 2014 a na Výstave Agrokomplex v Nitre od 21. 08. 2014 do 24. 08. 2014. Materiály budú dostupné aj na webovej stránke SPPK, čím sa poskytne dostupnosť na šírenie cieľov projektu aj pre ostatnú širokú podnikateľskú sféru v rámci agropotravinárstva.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov spoločnosti CARS IQ, spol. s r. o., Piešťany v celkovej sume 315 560 EUR na projekt „Doplnenie technológie na spracovanie starých vozidiel“. Cieľom predloženého projektu je zintenzívnenie logistiky zberu starých vozidiel bezplatným odberom priamo od ich držiteľov v rámci spomenutých okresov odťahovým vozidlom s prívesom vzhľadom na zavedenie novej legislatívnej zmeny pri vyraďovaní starých vozidiel formou potvrdenia o „neexistencii“ starého vozidla.  Veľkoobjemové kontajnery budú na dočasné skladovanie vyseparovaných komodít a prepravu ku konečným zhodnotiteľom.  

Mgr. Zdenka Rabayová – ENVIRA, Bratislava získala na projekt „Príloha Recyklačný priemysel“ dotáciu vo výške 25 000 EUR. Vydavateľstvo ENVIRA sa špecializuje na vydávanie magazínu so zameraním na priemyselnú ekológiu - štvrťročníka s názvom 21. storočie. Príloha Recyklačný priemysel sa tematicky zameriava na výklad legislatívnych noriem, informácie o podporených projektoch z RF, pripravované a aplikované recyklačné technológie a zodpovedá záujmu čitateľskej verejnosti. Poskytnutím dotácie sa zabezpečí osveta a budovanie ekologického povedomia v oblasti triedeného zberu a zhodnocovania odpadov z komodít zastúpených na Recyklačnom fonde formou pravidelnej prílohy v štvrťročníku 21. storočie. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 20. 11. 2013 do 15. 01. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 303 748 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader