Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z X. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 10. decembra 2013 , 10.12.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 39 projektov v súhrnnej výške  6 013 142,00 EUR.

Obec Hodruša - Hámre získala dotáciu vo výške 19 900 EUR na projekt „Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v obci Hodruša - Hámre“. Cieľom projektu je intenzifikácia triedeného zberu a zavedenie zberu nových komodít. Na území obce plánuje žiadateľ vytvoriť celkovo 16 zberných hniezd, ktoré budú na dobre prístupných a kontrolovateľných miestach.

Dotáciu vo výške 70 184 EUR získala obec Spišský Hrhov s projektom „Triedený zber odpadov Spišský Hrhov a okolie“. Cieľom projektu je zavedenie systému triedeného zberu a jeho intenzifikácia v obciach združenia. Zavedenie triedeného zberu bude mať na obyvateľov a lokalitu pozitívny ekologický aj ekonomický dopad. Združenie bude venovať pozornosť osvete a vzdelávaniu  obyvateľov v regióne o problematike životného prostredia s hlavným zameraním na triedený zber a recykláciu komodít pre ktoré združenie zabezpečuje túto činnosť.

Združeniu obcí EKOLÓG, Brezno bola odsúhlasená dotácia na projekt „Intenzifikácia a rozšírenie separácie komunálneho odpadu Združenia obcí Ekológ“ vo výške 66 910 EUR. Dotáciu z Recyklačného fondu plánuje Združenie Ekológ využiť na skvalitnenie a zefektívnenie zavedeného zberu dotknutých komodít. Predmetom dotácie sú investície najmä do nádob na triedený zber  jednotlivých komodít, ktoré by mali doplniť stávajúci systém, vytvoriť podmienky na zber štvrtej zložky povinného zberu triedených odpadov – kovových obalov  a postupne nahradiť zavedený vrecový systém, ktorý vyžaduje neustále finančné prostriedky zo strany jednotlivých obcí.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov Združeniu obcí pre separovaný zber „Tatiar“, Pukanec v celkovej sume 62 000 EUR na projekt „Nákup zberového vozidla na separované komodity“. Združenie v súčasnosti zabezpečuje triedený zber papiera, plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovov, žiariviek, batérií, pneumatík, elektroodpadu. Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie a intenzifikácia triedeného zberu odpadov v 23 obciach patriacich do Združenia TATIAR, a to nákupom jazdeného komunálneho vozidla s nadstavbou FAUN.  Ďalším cieľom je zlepšenie propagácie triedeného zberu pomocou letákov, ktoré budú distribuované občanom v jednotlivých obciach.

Spoločnosť EAST WEST SK, s. r. o., Bátovce získala na projekt „Doplnenie technológie pre efektívnejší zber a spracovanie starých vozidiel“ dotáciu vo výške 295 000 EUR. Cieľom predloženého projektu je zintenzívnenie logistiky zberu starých vozidiel bezplatným odberom priamo od ich držiteľov v rámci spomenutých okresov odťahovým vozidlom s navijakom ako aj pri väčšom množstve vozidlom s hydraulickou rukou a prívesom. Veľkoobjemové kontajnery budú na dočasné skladovanie vyseparovaných komodít a prepravu ku konečným zhodnotiteľom.  Drvič je určený na objemové zmenšenie rozmerných vyseparovaných častí starých vozidiel ako sú plastové nárazníky, interiérové časti ako aj pneumatiky.

Správna rada Recyklačného fondu schválila dotáciu vo výške 1 720 000 EUR na projekt s názvom „Technológia depolymerizácie – konečné spracovanie plastov zo starých vozidiel a triedenia zmesového komunálneho odpadu“ predložený spoločnosťou ROMAG, spol. s r. o., Senec. Cieľom projektu je zakúpenie technologického zariadenia na katalytickú depolymerizáciu plastového odpadu. 

Dotáciu vo výške 8 310 EUR získala spoločnosť PAPER LIFE, s.r.o., Prievidza s projektom „Tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov“. Cieľom projektu je podpora osvety, vzdelávania a propagácie materiálového zhodnocovania jednotlivých komodít podľa jednotlivých sektorov formou aktívnych tlačových konferencii s exkurziou v recyklačnom závode zameranom na recykláciu, tematicky spätú s programom tlačovej konferencie. Mediálne pôsobenie bude smerovať aj k možnému pozitívne ladenému ovplyvneniu legislatívneho procesu v prospech životného prostredia

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 19. 10. 2013 do 19. 11. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 280 289 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader