Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 31. októbra 2013 , 04.11.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 32 projektov v súhrnnej výške  3 770 838 EUR.

Mesto Sabinov získalo dotáciu vo výške 52 250 EUR na projekt „Zriadenie zberného dvora a rozvoj separovaného zberu v meste Sabinov“. Cieľom  projektu je rozšírenie a zefektívnenie možností realizácie triedeného zberu na svojom území. Ide o snahu zabezpečiť priame odovzdávanie vytriedených odpadov, t. j. vybudovať zberný dvor v meste, kde by bolo možné odovzdávať opotrebované pneumatiky a elektrozariadenia, ako aj všetky ostatné komodity odpadov už v súčasnosti zbierané a triedené (plasty, papier, sklo, kovové obaly). Mesto plánuje z dotácie fondu zakúpiť aj príslušné kontajnery a vrecia na zabezpečenie triedenia narastajúcich množstiev dotknutých komodít odpadov.

Dotáciu vo výške 23 340 EUR získala obec Dvorníky s projektom „Optimalizácia triedenia odpadov v Dvorníkoch“. Obec žiada dotáciu z Recyklačného fondu na intenzifikáciu už zavedeného zberu plastov, papiera a skla zakúpením kontajnerov: 120 l kontajnerov na plasty (do domácností), 1100 l kontajnerov na papier a sklo. Zároveň obec plánuje zaviesť zber viacvrstvových kombinovaných materiálov, pneumatík a kovových obalov, a zo všeobecného sektora požaduje dotáciu na propagáciu triedeného zberu v obci prostredníctvom informačných letákov.

Obci Torysa bola schválená dotácia na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov Torysa a okolie – 3. etapa“ vo výške 61 752 EUR. Cieľom projektu je riešenie intenzifikácie triedeného zberu komodít, ktoré už sú v združení triedené. Evidujú v komunálnom odpade zvýšený nárast ich výskytu a chcú tým znížiť environmentálnu záťaž na skládkach. Intenzifikáciu triedeného zberu chcú dosiahnuť hustejším rozmiestnením kontajnerov v obytných zónach. Dôležitou súčasťou projektu je aj zintenzívnenie komunikácie združenia s obyvateľmi a návštevníkmi regiónu so zameraním na propagáciu triedeného zberu pomocou tlačovín.

Spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., Martin získala na projekt „Intenzifikácia zberu a spracovania starých vozidiel“ vo výške 407 700 EUR. Spoločnosť už niekoľko rokov patrí k popredným spoločnostiam v oblasti recyklácie kovového odpadu v Slovenskej republike. Cieľom je rozšírenie  zbernej siete na zber starých vozidiel v Rimavskej Sobote, Trnave a Liptovskom Mikuláši, skvalitnenie zberného miesta v Lučenci o izolovanú plochu. Ďalšou súčasťou realizácie projektu je inštalácia triediacej linky Vazzoler. V nej sa vyseparujú pomocou vírivých prúdov farebné kovy a zvyšná hrubá frakcia prepadne do kontajnera pod linkou. Zvyšná hrubá frakcia sa spracuje na separátore. V prevádzke v Žiline sa zlepší manipulačný priestor vysúšania vozidiel na pracovisku SEDA. V prevádzke v Hliníku nad Hronom žiadateľ zrealizuje úpravu miesta na vysušovanie starých vozidiel. V súčasnosti sa prevádzkové kvapaliny zhromažďujú v sudoch. Po novom sa vybuduje prepojenie z haly vysušovania do skladu nebezpečných odpadov. Tým sa zvýši požiarna a ekologická bezpečnosť prevádzky.

Spoločnosť ŽOS – EKO, s.r.o., Vrútky získala dotáciu vo výške 405 000 EUR na projekt s názvom „Dovybavenie linky na spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel“. V roku 2004 spoločnosť vybudovala zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel. Na predmetnú činnosť bola spoločnosti v roku 2005 udelená autorizácia a od tohto obdobia sa spoločnosť aktívne podieľa na komplexnom zbere a spracovaní starých vozidiel v rámci Slovenska. Navrhovaná technológia rieši ekologické a ekonomické spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel, zvýšenie miery materiálového zhodnocovania odpadov, zavádza integrovaný systém nakladania s odpadmi v danom regióne a je rozhodujúcim faktorom v zabezpečovaní limitov opätovného použitia, zhodnotenia  a recyklácie starých vozidiel.
     
Správna rada Recyklačného fondu schválila aj dotáciu vo výške 207 430 EUR na projekt s názvom „Zefektívnenie logistiky zberu starých vozidiel v Košickom kraji“ predložený spoločnosťou Fe-MARKT, spol. s r. o., Košice. Spoločnosť už dlhodobo nedisponuje vo svojom vozovom parku žiadnym nákladným vozidlom s hydraulickou rukou, ktoré by umožňovalo nakládku a prepravu havarovaných a inak poškodených starých vozidiel zo zberných miest. Z uvedeného dôvodu je predmetom v predloženom projekte požiadavka na nákladné vozidlo s plne hydraulickým nakladacím žeriavom (rukou), s hákovým nakladačom a prívesom.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 17. 09. 2013 do 18. 10. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 269 407 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader