Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. septembra 2013 , 26.09.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 26 projektov v súhrnnej výške  2 613 366 EUR.

Obec Chtelnica získala dotáciu vo výške 34 480 EUR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v obci Chtelnica“.  Cieľom projektu je nahradiť vrecový systém zberu rozmiestnením 120 l kontajnerov do domácnosti na zber plastov, papiera, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov, zakúpiť 1100 l kontajnery na zber papiera a plastov, 1500 l kontajnery na sklo a umiestniť ich na zberné hniezda. Na školách by žiadateľ chcel umiestniť 60 l kontajnery na triedený zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov.

Dotáciu vo výške 38 000 EUR získala obec Štrba s projektom „Rozšírenie separovaného zberu odpadov k. ú. Obce Štrba, III. etapa“. Predmetom dotácie je zabezpečiť intenzifikáciu triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, VKM, kovové obaly), nakoľko súčasný systém zberu a následného zhodnotenia vytriedených zložiek je poddimenzovaný, zabezpečenie kontajnerových stojísk drevenými konštrukciami a propagácia triedeného zberu v mikroregióne.

Spoločnosti A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o. bola schválená dotácia na projekt „II. etapa projektu Intenzifikácia separovaného zberu odpadov pre mestá a obce regiónu Záhorie – Zefektívnenie dotrieďovania vyseparovaných zložiek TKO“ vo výške 55 170 EUR. Cieľom je rozšírenie triediacej linky zo súčasných 4 na 8 stojísk. Vytriedené druhy odpadov budú cez príslušný manipulačný otvor ukladané do kójí pod linkou, resp. do big-bagov. 

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov spoločnosti N-club, Bratislava v celkovej sume 37 700 EUR na projekt „Inovovaná TV relácia SEPARÉ“. Ide o propagačný projekt zameraný na formovanie povedomia všetkých vekových kategórií na celom území Slovenskej republiky. Formovanie povedomia je zamerané na problematiku zberu, separácie a recyklácie odpadov vybratých komodít v rámci jednotlivých sektorov Recyklačného fondu.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava získala dotáciu 18 000 EUR na projekt „Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu“. Cieľom predloženého projektu je vyvinúť spoľahlivú analytickú metódu stanovenia obsahu PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) v opotrebovaných olejoch a využiť pritom jedinečné možnosti, ktoré ponúka NMR (Nukleárna Magnetická Rezonancia). Získané výsledky publikovať vo vedeckom časopise a tiež na konferenciách a seminároch.
 
Spoločnosti GALIMEX EKO, a.s. Martin bola schválená dotácia vo výške 32 280 EUR na projekt s názvom „Dovybavenie spracovateľských priestorov a skvalitnenie technológií zo separácie a zhodnotenia odpadov zo starých vozidiel za účelom získania prostriedkov z RF“, ktorého cieľom je doplnenie existujúcej prevádzky o technológiu na materiálové zhodnocovanie palivových a olejových filtrov zo spracovania starých vozidiel.

Žiadateľ Marián Ondrík, Liesek získal dotáciu v celkovej sume 335 000 EUR s projektom „Dovybavenie technológiou pre potreby spracovania starých vozidiel“. Základom projektu je nájsť spôsob na zvýšenie stupňa zhodnotenia komodít starých vozidiel a separácie odpadov z nich vznikajúcich s ohľadom na environmentálne, technologické a ekonomické kritériá a následným rozpracovaním možnosti materiálového zhodnotenia. Ďalším cieľom je reálne dosiahnuť stanovený cieľ v Nariadení vlády č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia časti starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie, ktoré určuje, že k 1. januáru 2015 musí opätovné použitie časti starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel bez ohľadu na dátum výroby dosiahnuť úroveň 95 % a opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel úroveň 85 %.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 07. 08. 2013 do 16. 09. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 267 554 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader