Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké zo VII. rokovania Správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. augusta2013, 23.08.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila jednu žiadosť o podporu a jednu žiadosť o úhradu prevádzkových nákladov Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 19 projektov v súhrnnej výške  2 062 736 EUR.

Recyklačnému fondu bolo dňa 12. 06. 2013 doručené rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej štvrtom zasadnutí uskutočnenom dňa 25. 04. 2013 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Toto rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves na projekt „Úhrada prevádzkových nákladov“ minister nepodpísal s uvedením dôvodov nepodpísania. Táto žiadosť bola správnou radou opätovne prerokovaná na zasadnutí Správnej rady dňa 22. 08. 2013.
Poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uvedenej žiadosti Správna rada Recyklačného fondu na jej zasadnutí dňa 22.08.2013 opätovne schválila. 

Dňa 08. 07. 2013 bolo Recyklačnému fondu doručené rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej piatom zasadnutí uskutočnenom dňa 23. 05. 2013 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Z dotknutých rozhodnutí bolo ministrom životného prostredia podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov spoločnosti DYNEX, spol. s r. o. na projekt „DIDAKTIK“ vo výške 60 801 EUR a mestu Zlaté Moravce na projekt „Zberný dvor – Zlaté Moravce a mikroregión Tríbečsko“ vo výške 32 300 EUR. 
Rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi Fe-MARKT, spol. s r. o. na projekt „Zlepšenie a zefektívnenie logistiky zberu starých vozidiel a zhodnotenia ich odpadov“ minister nepodpísal s uvedením dôvodov nepodpísania. Táto žiadosť bola správnou radou opätovne prerokovaná na jej zasadnutí dňa 22. 08. 2013. Ministrom životného prostredia nepodpísané rozhodnutie nebolo pri tomto opätovnom prerokovaní žiadosti dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady vyžadovanou v ustanovení § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválené.

Recyklačný fond dňa 22. 07. 2013 obdržal rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na šiestom zasadnutí uskutočnenom 11. júna 2013 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z.  Minister životného prostredia podpísal rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov spoločnosti ZELKOV, s. r. o. v sume 320 000 EUR na projekt „Zvýšenie efektivity zberu a spracovania starých vozidiel v autorizovanom zariadení ZELKOV, ďalej spoločnosti Kolman, s.r.o. na projekt „Úhrada prevádzkových nákladov“ a mestu Veľký Šariš vo výške 28 600 EUR na projekt „Zefektívnenie separovaného zberu v meste Veľký Šariš“. 
S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi Marius Pedersen, a. s.  na projekt pod názvom „Intenzifikácia a optimalizácia triedenia plastov zo separovaného zberu“. Táto žiadosť bola správnou radou opätovne prerokovaná na jej zasadnutí dňa 22. 08. 2013 s opätovným schválením poskytnutia prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uvedenej žiadosti v sume 500 000 EUR. Cieľom uvedeného projektu je zvýšiť úroveň dotrieďovania odpadov z plastov a tým dosiahnuť vyššie percento ich zhodnotenia, pričom optimalizáciou procesu dotrieďovania plastov sa zlepšia aj ekonomické výsledky tohto procesu. Projekt je nadimenzovaný na spádovú oblasť zberu s počtom vyše 265 000 obyvateľov, v procese triedenia sa bude spracovávať vyše 2 000 t odpadov z plastov. Do prevádzky sa uvedie nová efektívnejšia technológia triedenia odpadov, ktorá sa už využíva vo vyspelých krajinách Európy a na Slovensku je v súčasnosti ojedinelá. 

Obec Radošina získala dotáciu v celkovej sume 19 120 EUR na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu plastov, papiera a skla a zavedenie zberu kovových obalov a opotrebovaných pneumatík v obci Radošina“. Cieľom projektu je zefektívniť triedený zber plastov, papiera, skla, zavedenie zberu kovových obalov a opotrebovaných pneumatík na území obce.

Dotáciu vo výške 31 990 EUR získala obec Šenkvice s projektom „Zavedenie separovaného zberu formou 120 l kontajnerov“. Predmetom dotácie sú preto investície najmä do nádob na triedený zber  jednotlivých komodít, ktoré by mali postupne nahradiť zavedený vrecový systém, ktorý vyžaduje neustále finančné prostriedky zo strany obce.

Združeniu obcí stredného Liptova Ekológ bola schválená dotácia na projekt „Intenzifikácia a rozšírenie separácie komunálneho odpadu Združenia obcí stredného Liptova Ekológ“ vo výške 29 090 EUR. Cieľom projektu je zintenzívniť a rozšíriť triedený zber komodít Recyklačného fondu s dôrazom na zvýšenie účinnosti samotného triedeného zberu v záberovej oblasti zapojených obcí. Projekt žiadateľa plynulo nadväzuje na etapy zavádzania triedeného zberu v regióne.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov v celkovej sume 302 960 EUR. Projekt s názvom „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadových olejov podľa R-9“ je zameraný na ďalšie vybavenie spoločnosti modernými zariadeniami na regeneráciu oleja a diagnostickými prístrojmi, ktoré zodpovedá súčasným nárokom na kvalitu procesov regenerácie. Regeneráciou odpadového oleja sa súčasne zníži množstvo odpadových olejov.
     
Žiadateľ Agrokomplex Výstavníctvo Nitra získal dotáciu na projekt „AUTOSHOW – AUTOSALÓN NITRA 2013“ vo výške 22 000 EUR. Zameranie medzinárodnej výstavy bude zárukou účinnej propagácie zberu a spracovania starých vozidiel. V rámci výstavného stánku bude zabezpečená prezentácia jednotlivých spôsobov spracovania starých vozidiel a samotná prezentácia autorizovaných spracovateľov. Dlhoročné skúsenosti žiadateľa s organizovaním obdobných podujatí dávajú záruku  na vytvorenie dobrých  podmienok na komunikáciu s verejnosťou. 

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 31. 05. 2013 do 06. 08. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 545 049 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader