Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond prispel k zdvojnásobeniu spracovania odpadového skla , 27.07.07  

Trenčiansky kraj patrí na špičku, čo sa týka podporených projektov zo sektoru skla Recyklačného fondu. Z množstva projektov separovaného zberu skla, resp. projektov zhodnocovania odpadového skla, ktoré boli podporené v rámci tohto kraja, treba spomenúť najmä projekty spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Trenčín, ktorá dostala dotáciu spolu 7,8 milióna Sk na dva projekty, týkajúce sa zefektívnenia separovaného zberu odpadového skla z komunálneho odpadu, ďalej projekt spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., podporený sektorom skla Recyklačného fondu sumou 20 miliónov Sk (11,07% z CN) na výstavbu novej triediacej linky, ktorá umožní spracovanie maximálneho množstva vykúpeného skla zo separovaného zberu v požadovanej kvalite a projekt firmy Karpaty Trade, s. r. o., Modra, ktorá pripravuje viackomoditnú investíciu, s dotáciou 33,7 milióna Sk od Recyklačného fondu, na zhodnocovanie doteraz nerecyklovateľných druhov skla (autosklá, sklá z elektrozariadení- napr. obrazovky z TV), kde nájde v roku 2008 prácu 40 ľudí. Výsledným produktom zhodnotenia bude výroba tepelno-izolačného granulátu pre stavebné účely.

,,V rámci celého Slovenska doteraz za vyše päť rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zberu a triedenia odpadového skla a jeho materiálové zhodnotenie sumou takmer 188 miliónov Sk. Z toho na 16 jednokomoditných projektov poskytol takmer 53 miliónov Sk a na 137 viackomoditných projektov ďalších viac ako 135 miliónov Sk. Spolufinancovaním takto zameraných projektov prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaného zberového skla sa na Slovensku za 5 rokov zvýšilo na viac ako dvojnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 18 500 ton odpadového skla, v roku 2005 to bolo už 46-tisíc ton. Do roku 2010 chceme zvýšiť podiel vyseparovaného skla na 70 percent“ konštatoval J. Dlhopolček

Zároveň poukázal na to, že v komodite sklo až 80 percent podpory Recyklačného fondu smerovalo do zavedenia a zintenzívnenia separovaného zberu predovšetkým miest a obcí, resp. organizácií odpadového hospodárstva. ,,Úlohou fondu aj v najbližšej budúcnosti ostáva podporovať prevažne zavedenie a zintenzívnenie separovaného zberu skla, ktorý
organizujú predovšetkým mestá a obce. Pri schvaľovaní dotácií budeme klásť dôraz na opodstatnenosť a účelnosť použitia požadovaných prostriedkov, deklarovanú mieru separácie skla a aj na geografické umiestnenie dotácie“, povedal J. Dlhopolček.

,,Medzi najzaujímavejšie podporené viackomoditné projekty z Recyklačného fondu patrí už spomínaná pripravovaná investícia firmy Karpaty Trade, s. r. o., Modra v Handlovej, s dotáciou 33,7 milióna Sk (z toho zo sektoru skla 15,6 milióna Sk). Pôjde o aplikáciu nových technológií zhodnotenia doteraz nerecyklovateľných druhov odpadového skla s použitím patentov, na výrobu tepelno-izolačného granulátu pre stavebné účely. Cieľom projektu je vybudovanie recyklačnej linky na zhodnocovanie odpadového skla formou materiálového zhodnotenia a podpora intenzifikácie separovaného zberu odpadového skla na území SR realizáciou výroby penoskla (granulexu) z odpadového skla, doteraz tradičnou technológiou materiálovo nezhodnocovaného (vrátane autoskiel a elektroskiel). Ide o jedinečný projekt, v rámci ktorého budú aplikované nové technológie a nové postupy spracovávania všetkého odpadového skla, ďalej ide o moderný výrobný program, spoločensky zaujímavý, pretože z odpadu zhotovuje výrobky, ktoré vracia do spotrebnej sféry a ktoré majú novú úžitkovú hodnotu. Použitie penoskla sa predpokladá v stavebníctve na suché zásypy v sypkom stave, výrobu blokov a tvaroviek. Takto získané výrobky majú zaujímavé tepelnoizolačné vlastnosti. Nezanedbateľným prínosom celej investície je vytvorenie cca 40 pracovných miest v roku 2008“, konštatoval J. Dlhopolček.

Projekty firmy Marius Pedersen zvýšili zber a zhodnotenie odpadového skla

Spoločnosť Marius Pedersen, a. s., Trenčín dostala z Recyklačného fondu dotácie na dva projekty. Projekt zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia odpadového skla dostal dotáciu 3,87 milióna Sk a projekt realizácie rozšírenia a zefektívnenia separovaného zberu odpadového skla z komunálneho odpadu 3,9 milióna Sk. Realizáciou prvého projektu sa zabezpečilo rozšírenie separovaného zberu odpadového skla v mestách Trenčín, Zvolen, Pezinok a Piešťany, kde žije približne 182-tisíc obyvateľov. Druhým projektom sa rozšírilo záberové územie o ďalších cca 168-tisíc obyvateľov a to na západnom Slovensku o obce Piešťanského a Pezinského okresu, ďalej o mesto Nitra a Šamorínsky okres. Na Východnom Slovensku sa vybudoval systém separovaného zberu na území miest Sabinov a Lipany a v obciach Sabinovského okresu. Informoval o tom generálny riaditeľ Marius Pedersen Trenčín, a. s., Ing. Martin Zigo.


,,Cieľom prvého projektu bolo zabezpečiť kombináciou systémov mobilného a donáškového zberu postupné rozširovanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadového skla v dotknutom území. Donáškový systém je zabezpečovaný formou rozmiestnenia kontajnerov na jednotlivé presne špecifikované zložky odpadu, na vopred vytypované a k tomuto účelu vybudované stanovištia tak, aby donášková vzdialenosť bola optimálna a nevytvárala v systéme demotivačný prvok. Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné vybaviť systém novými kontajnermi. Vybudované zberné dvory slúžia tiež na dotrieďovanie odpadu, k čomu sú vybavené potrebnou technológiou“, konštatoval M. Zigo.

Dodal, že mobilný systém je realizovaný podľa plánu zvozu jednotlivých už vyseparovaných komodít odpadu ( sklo, papier, plasty a nebezpečné zložky KO ) z jednotlivých zberných miest v stanovených časových intervaloch. Vyzbierané a na zhodnotenie odovzdané množstvo odpadového skla z miest, ktorých sa týka tento projekt, za rok 2006 predstavovalo takmer 700 ton, čo je oproti predpokladu uvažovanom v projekte nárast o viac ako 130 ton. Dosiahlo sa tak realizovanie separácie skla na 123 %. Ďalším nezanedbateľným prínosom je vďaka novým nádobám oveľa kvalitnejšie vyseparovaná surovina a s tým spojené zníženie množstiev, ktoré kvôli znečisteniu nebolo možné odovzdávať na zhodnotenie.

,,Druhý projekt predpokladá postupné znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu zneškodňovaného uložením na skládku. Vyzbierané a na zhodnotenie odovzdané množstvo odpadového skla z miest, ktorých sa týka, za rok 2006 predstavoval tiež takmer 700 ton, čo je oproti predpokladu uvažovanom v projekte nárast o takmer 300 ton. Dosiahlo sa tak realizovanie separácie skla na 174 %“, uzavrel M. Zigo.

Trenčín 25. 07. 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader