Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké zo VI. rokovania Správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 11. júna 2013, 11.06.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov, jednej žiadosti o úhradu prevádzkových nákladov a opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila jednu žiadosť o podporu. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 14 projektov v súhrnnej výške  1 657 567 EUR.

Recyklačnému fondu boli dňa 13. 05. 2013 doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej treťom zasadnutí uskutočnenom dňa 26. 03. 2013 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Z dotknutých rozhodnutí bolo ministrom životného prostredia podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na projekt „Propagácia a podpora zhodnotenia odpadov na TOP 2013“ vo výške 6 236 EUR.  

S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na projekt pod názvom „Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova – III. etapa“. Táto žiadosť bola správnou radou opätovne prerokúvaná.

Správna rada opätovne schválila žiadosť žiadateľa Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na projekt „Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova – III. etapa“ vo výške 112 250 EUR. Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty realizované v oblasti stredného a horného Liptova s počtom obyvateľov 51 000. Predmetom III. etapy projektu je zvýšenie efektívnosti triedeného zberu modernizáciou technického vybavenia a propagácia triedeného zberu a poskytovaných služieb zbernými dvormi.

Mesto Veľký Šariš získalo dotáciu v celkovej sume 28 600 EUR na projekt „Zefektívnenie separovaného zberu v meste Veľký Šariš“.  Cieľom projektu je zefektívniť triedený zber plastov, papiera, skla a zavedenie zberu kovových obalov na území mesta. Výška a účel použitia požadovaných prostriedkov z Recyklačného fondu sú primerané v projekte deklarovaným environmentálnym prínosom.

Dotácia vo výške 500 000 EUR bola schválená žiadateľovi Marius Pedersen, a. s. Trenčín na predložený projekt „Intenzifikácia a optimalizácia triedenia plastov zo separovaného zberu“, ktorého cieľom je za podpory Recyklačného fondu optimalizovať proces dotrieďovania plastov z triedeného zberu v prevádzke, a tým zvýšiť stupeň ich zhodnotenia, pričom sa zlepšia aj ekonomické aspekty tohto procesu. V uvedenej prevádzke sú sústreďované vytriedené plasty zo záberového územia viacerých prevádzok spoločnosti a aj od externých dodávateľov – iných spoločností v SR, prevažne technických služieb miest. Gro záberového územia predloženého projektu budú tvoriť: mesto Piešťany a okolité obce, mesto Trenčín a okolité obce, mesto Pezinok a okolité obce, s celkovým počtom obyvateľov spádovej oblasti takmer 265 400. S uvedenými mestami a obcami má spoločnosť uzatvorené zmluvy na realizáciu triedeného zberu na ich území.

Spoločnosť ZELKOV, s. r. o. Nové Zámky získala dotácia vo výške 320 000 EUR na projekt „Zvýšenie efektivity zberu a spracovania starých vozidiel v autorizovanom zariadení ZELKOV“.  Cieľom predloženého projektu je doplnenie existujúcej prevádzky o nákladné vozidlo s hydraulickou rukou a hákovým nakladačom určené na dopravu starých vozidiel zo zberných miest žiadateľa a jednotlivých držiteľov a odvoz vyseparovaných komodít zo spracovania starých vozidiel ku konečnému zhodnotiteľovi pomocou otvorených kontajnerov o objeme 33 m3. Žiadateľ má technológiu na objemové zmenšenie vyseparovaných komodít – drvič XM 2400. Kolesový nakladač je určený na vnútroareálovú manipuláciu – obsluhu hydraulického drviča.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti Kolman, s.r.o., Dubnica nad Váhom – toto rozhodnutie bude podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 10. 05. 2013 do 30. 05. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 8 917 EUR príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader