Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké z V. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 23. mája 2013, 23.05.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila jednu žiadosť o podporu. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 11 projektov v súhrnnej výške  808 967 EUR.

Recyklačnému fondu boli dňa 17. 04. 2013 doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej druhom zasadnutí uskutočnenom dňa 28. 02. 2013 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Z dotknutých rozhodnutí bolo ministrom životného prostredia podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na projekt „Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií v rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie Polymeric Materials in Automotive PMA 2012 a 21. medzinárodnej konferencie Slovak Rubber Conference SRC 2013“ vo výške 16 200 EUR. 

S uvedením dôvodov nepodpísania bolo vrátené rozhodnutie o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľovi EKOL-recyklačné systémy, Prešov na projekt pod názvom „Intenzifikácia zberu a zhodnocovania odpadových olejov“. Tieto žiadosti boli správnou radou opätovne prerokúvané.

Správna rada opätovne schválila žiadosť žiadateľa EKOL – recyklačné systémy na projekt „Intenzifikácia zberu a zhodnocovania odpadových olejov“ vo výške 235 000 EUR. Realizáciou projektu s využitím súčasného potenciálu a nového technologického vybavenia sa zabezpečia potrebné kapacity pre zintenzívnenie činnosti na poli prevencie – prečisťovanie a predĺženie životnosti, zvýši sa kapacita zberného miesta odpadových olejov pre oddelený zber, v ktorom sa budú sústreďovať odpadové oleje od pôvodcov a držiteľov odpadu z daného regiónu. Ide o naplnenie týchto špecifických cieľov: rast objemu zregenerovaných olejov preventívnou činnosťou, rast objemu zhodnotených a teda aj vyzbieraných odpadových olejov a rast podielu materiálového zhodnotenia vyzbieraného odpadového oleja.

Mesto Zlaté Moravce schválením správnou radou získalo dotáciu v celkovej sume 32 300 EUR na projekt „Zberný dvor – Zlaté Moravce a mikroregión Tríbečsko“.  Mesto Zlaté Moravce je gestorským mestom v mikroregióne Tríbečsko, kde spoločne riešia problematiku triedeného zberu vybraných komodít Recyklačného fondu s počtom obyvateľov 24 887. S triedeným zberom začali v meste v roku 2002. Triedený zber zabezpečujú Technické služby, ako dcérska firma s účasťou mesta. Projekt je zameraný na komodity plasty, papier a sklo. Žiadateľ má uzatvorené zmluvy na predaj vytriedených odpadov. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia a zefektívnenie triedeného zberu na území regiónu.

Spoločnosti Fe-MARKT, spol. s r. o., Košice bola odsúhlasená dotácia vo výške 207 430 EUR na projekt „Zlepšenie a zefektívnenie logistiky zberu starých vozidiel a zhodnotenia ich odpadov“. Spoločnosť je štvrtý najväčší spracovateľ a dominantný na východnom Slovensku. Za posledný rok (2012) spracoval 5,57 % všetkých spracovávaných starých vozidiel. Predmetom v predloženom projekte je požiadavka na nákladné vozidlo s plne hydraulickým nakladacím žeriavom (rukou) s hákovým nakladačom a prívesom, mostová váha, operatívne odťahové vozidlo s el. navijakom ako aj ručný nízkozdvižný vozík s váhou.

Na svojom piatom zasadnutí správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu spoločnosti DYNEX, spol. s r. o., Bratislava na projekt „DIDAKTIK“ vo výške 60 801 EUR. Realizácia projektu „Balíček DIDAKTIK“, ako metodického materiálu, je značne cenenou učebnou pomôckou, čo vyplýva najmä zo spokojnosti pedagógov a ich spätnej väzby k realizátorom projektu a Recyklačnému fondu. Realizáciou predloženého projektu bude vytvorený súbor zábavných a didaktických pomôcok, ktoré zábavnou formou vedú k podpore zhodnocovania a triedenia odpadov, najmä zberového papiera.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 13. 04. 2013 do 09. 05. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 249 498 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader