Slovensky English
Správy pre tlač
Komuniké zo IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 25. apríla 2013 , 26.04.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o úhradu prevádzkových nákladov a opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila tri žiadosti o podporu. 

Recyklačnému fondu boli dňa 02. 04. 2013 doručené rozhodnutia Správnej rady Recyklačného fondu prijaté na jej prvom zasadnutí uskutočnenom dňa 31. 01. 2013 podliehajúce relatívnemu vetu ministra životného prostredia v zmysle § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. Z dotknutých rozhodnutí bolo ministrom životného prostredia podpísané rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu mestu Nová Dubnica na projekt „Zdokonalenie systému separovania odpadov III.“ vo výške 58 730 EUR.  

S uvedením dôvodov nepodpísania boli vrátené rozhodnutia o schválení poskytnutia prostriedkov žiadateľom Združenie obcí Kvetňanka na projekt pod názvom „Intenzifikácia separovaného zberu Združenia obcí Kvetňanka“, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky na projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“ a spoločnosti PAPER LIFE, s.r.o., Prievidza na projekt „Tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov“. Tieto žiadosti boli správnou radou opätovne prerokúvané.

Správna rada opätovne schválila žiadosť žiadateľa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Bratislava na projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“ vo výške 18 400 EUR. Prostriedky z Recyklačného fondu budú použité na vydávanie reklamnej prílohy Hospodárskych novín Recyklácia a individuálnych článkov v tomto periodiku v roku 2013 so zameraním na informácie z oblasti zberu a zhodnocovania odpadov a na úhradu nákladov spojených so samostatným blokom programovej konferencie AZZZ SR zameraným na propagáciu triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, ktorá sa uskutoční v roku 2013.

Opätovne schválené bolo aj poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 54 400  EUR na projekt pod názvom „Intenzifikácia separovaného zberu Združenia obcí Kvetňanka“ žiadateľovi Združenie obcí Kvetňanka.  Hlavným zámerom projektu je zintenzívnenie triedeného zberu plastov, papiera a skla a zavedenie zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov na území obcí Združenia obcí Kvetňanka. Projekt prináša zvýšenie množstva vytriedených odpadov v obciach Dolného Pohronia s viac ako 17 000 obyvateľmi.

Spoločnosť PAPER LIFE, s. r. o., Prievidza po opätovnom schválení získala dotáciu vo výške 7 220 EUR na projekt „Tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov“. Cieľom predloženého projektu je podpora osvety, vzdelávania a propagácie materiálového zhodnocovania jednotlivých komodít podľa jednotlivých sektorov formou aktívnych tlačových konferencii s exkurziou v závode zameranom na recykláciu, tematicky spätú s programom tlačovej konferencie.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti KOVOZBER, s.r.o., Spišská Nová Ves – toto rozhodnutie bude podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 03. 2013 do 12. 04. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 247 852 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader