Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 120 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 26.03.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v sume 118 486 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 8 projektov v súhrnnej výške  508 436  EUR.

Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš so svojím projektom „Regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova – III. etapa“ získali dotáciu vo výške 112 250 EUR. Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty realizované v oblasti stredného a horného Liptova s počtom obyvateľov 51 000. Predmetom III. etapy projektu je zvýšenie efektívnosti triedeného zberu modernizáciou technického vybavenia a propagácia triedeného zberu a poskytovaných služieb zbernými dvormi.
Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 6 236 EUR žiadateľovi Slovenská technická univerzita v Bratislave na projekt pod názvom „Propagácia a podpora zhodnotenia odpadov na TOP 2013“. Jednou z dlhoročných aktivít organizovaných a zabezpečovaných Strojníckou fakultou STU je medzinárodná vedecká konferencia Technika ochrany prostredia (v skratke TOP). V r. 2013 sa v dňoch 11. – 13. júna uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia Kancelárie národnej rady SR v Častej – Papierničke už 19. ročník tejto konferencie. Hlavným cieľom a zameraním konferencie je poskytovať najnovšie teoretické a praktické poznatky z oblasti monitoringu, informačných systémov, minimalizácie vzniku, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov.  

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 06. 02. 2013 do 14. 03. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 268 948 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader