Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 250 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 28.02.13  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v sume 251 200 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 7 projektov v súhrnnej výške  389 950 EUR.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 
16 200 EUR žiadateľovi Slovenská technická univerzita v Bratislave na projekt pod názvom „Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií v rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie Polymeric Materials in Automotive PMA 2013 a 21. medzinárodnej konferencie Slovak Rubber Conference SRC 2013“. Cieľom projektu je vyhľadávanie, aplikácia a propagácia nových postupov a technológií zhodnocovania opotrebovaných pneumatík, plastového odpadu a obalov z plastov pochádzajúcich z ojazdených vozidiel ako aj z výroby a služieb v oblasti automobilového priemyslu. Výstupom projektu bude okrem zabezpečenia organizácie uvedených podujatí aj zborník príspevkov z konferencií spracovaný vo forme špeciálneho vydania karentovaného vedeckého časopisu Chemické listy v náklade 250 ks.

Spoločnosti EKOL – recyklačné systémy, s.r.o., Prešov bola odsúhlasená dotácia na projekt „Intenzifikácia zberu a zhodnocovania odpadových olejov“ vo výške 235 000 EUR. Realizáciou projektu s využitím súčasného potenciálu a nového technologického vybavenia sa zabezpečia potrebné kapacity pre zintenzívnenie činnosti na poli prevencie – prečisťovanie a predĺženie životnosti, zvýši sa kapacita zberného miesta odpadových olejov pre oddelený zber, v ktorom sa budú sústreďovať odpadové oleje od pôvodcov a držiteľov odpadu z daného regiónu. Ide o naplnenie týchto špecifických cieľov: rast objemu zregenerovaných olejov preventívnou činnosťou, rast objemu zhodnotených a teda aj vyzbieraných odpadových olejov a rast podielu materiálového zhodnotenia vyzbieraného odpadového oleja.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 18. 01. 2013 do 05. 02. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 243 504 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 



Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader