Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 140 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z recyklačného fondu, 31.01.13  

Recyklačný fond od roku 2002 doteraz schválil v rámci Slovenska 15 420 žiadostí podnikateľov a obcí za vyše 162 mil. EUR. Z toho viac než 19,39 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 12 280 vyhovených žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 2 463 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov fond vyplatil 13,74 mil. EUR finančných príspevkov. 

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v sume 138 450  EUR.

Mesto Nová Dubnica so svojím projektom „Zdokonalenie systému separovania odpadov III.“ získalo dotáciu vo výške 58 730 EUR. Cieľom predkladaného projektu je v poradí tretia etapa intenzifikácie triedeného zberu odpadov z plastov, papiera, skla, kovových obalov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a pneumatík na území mesta Nová Dubnica. Realizáciou predloženého projektu by sa malo v rokoch 2013 – 2015 naďalej každoročne zvyšovať množstvo vytriedených odpadov oproti súčasnému stavu.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 54 400  EUR na projekt pod názvom „Intenzifikácia separovaného zberu Združenia obcí Kvetňanka“ žiadateľovi Združenie obcí Kvetňanka.  Hlavným zámerom projektu je zintenzívnenie triedeného zberu plastov, papiera a skla a zavedenie zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov na území obcí Združenia obcí Kvetňanka. Projekt prináša zvýšenie množstva vytriedených odpadov v obciach Dolného Pohronia s viac ako 17 000 obyvateľmi.

Projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“ spoločnosti Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky získal dotáciu vo výške 18 400 EUR. Prostriedky z Recyklačného fondu budú použité na vydávanie reklamnej prílohy Hospodárskych novín Recyklácia a individuálnych článkov v tomto periodiku v roku 2013 so zameraním na informácie z oblasti zberu a zhodnocovania odpadov a na úhradu nákladov spojených so samostatným blokom programovej konferencie AZZZ SR zameraným na propagáciu triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, ktorá sa uskutoční v roku 2013.

Spoločnosť PAPER LIFE, s. r. o., Prievidza získala dotáciu vo výške 7 220 EUR na projekt „Tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov“. Cieľom predloženého projektu je podpora osvety, vzdelávania a propagácie materiálového zhodnocovania jednotlivých komodít podľa jednotlivých sektorov formou aktívnych tlačových konferencii s exkurziou v závode zameranom na recykláciu, tematicky spätú s programom tlačovej konferencie.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 Zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 22. 11. 2012 do 17. 01. 2013 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 217 027 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader