Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 660 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 07.12.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela šiestim žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 664 423 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 35 projektov v súhrnnej výške 8 446 659,63  EUR. 

Spoločnosť VEPOS – SKALICA, s.r.o. získala dotáciu vo výške 31 800 EUR na projekt „Intenzifikácia zberu a úpravy polystyrénového odpadu“. Cieľom predloženého projektu je zefektívniť a intenzifikovať proces nakladania s odpadmi z PS-E v skalickom regióne a vybudovanie nadregionálneho centra na úpravu vyzbieraných odpadov z PS-E zhutňovaním (komprimáciou), ktoré by slúžilo nielen pre skalický región, ale aj pre okresy Senica a Myjava. 

Projekt s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami a jeho spracovanie v spoločnosti Auto Glass Recycling, s.r.o., Trnava“ predložený spoločnosťou Auto Glass Recycling, s.r.o., bol schválený vo výške 196 850 EUR. Cieľom projektu je zabezpečenie prevádzky linkou na úpravu odpadového skla systémom vlastného zberu odpadového skla. Zber bude realizovaný samotnou spoločnosťou, ktorá vytvorí nezávislý systém zberu nespracovateľného odpadového skla bežnými technológiami. Zber bude sama organizovať a zabezpečovať, vyseparované sklo bude ďalej upravovať a spracovávať. Ďalším cieľom je dostatočné zabezpečenie vstupov  do realizácie ďalšej etapy projektu – výroby penoskla, ktorý plánuje spoločnosť spustiť v horizonte 2 rokov.

Správna rada odsúhlasila dotáciu vo výške 171 053 EUR na projekt „Skvalitnenie triedenia odpadového skla“ žiadateľovi Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s.r.o., Nitra. Dotácia z Recyklačného fondu je určená na podporu triedenia odpadu z bezpečnostných a izolačných tabuľových skiel nad rámec povinností držiteľa odpadu vyplývajúcich zo zákona o odpadoch tak, aby takéto triedenie umožnilo konečné zhodnotenie jednotlivých druhov odpadu určované ich zložením. Vecne sú prostriedky z Recyklačného fondu určené na nákup zberových kontajnerov rôznej veľkosti a stojanov vhodných na bezpečnú prepravu odpadu z tabuľového skla do separačného strediska
 
Schválená bola aj dotácia na projekt pod názvom „Doplnenie technológie na spracovanie starých vozidiel“ vo výške 207 000 EUR pre spoločnosť P+K, s.r.o. Bratislava, ktorého cieľom je dovybavenie autorizovanej prevádzky o kontajnerové vozidlo za účelom zefektívnenia logistiky nakladania s vyseparovanými komoditami zo spracovania starých vozidiel ku konečnému spracovateľovi (odvoz plastov, pneumatík, interiérové časti starých vozidiel a pod.). Manipuláciu so starými vozidlami dovezenými zo zberných miest a uloženými na zbernej ploche bude zabezpečovať nový vysokozdvižný vozík. Rovnako aj ich presun z izolovanej plochy na zber starých vozidiel do demontážnej haly. Kontajnery sú určené na dočasný zber a skladovanie vyseparovaných komodít starých vozidiel.

Spoločnosť N – club, s.r.o., Bratislava predložila na rokovanie Správnej rady Recyklačného fondu projekt „SEPARÉ – TV relácia na rok 2013, 8 častí“ a bola jej odsúhlasená dotácia v celkovej sume 35 020 EUR. Cieľom relácie je zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov Slovenskej republiky a tým snaha o zvyšovanie úrovne separovaného zberu a následného zhodnotenia vyseparovaných komodít. Relácia je určená pre všetky vekové skupiny so zreteľom na vekové skupiny od 6-25 rokov a je vysielaná na celoštátnom okruhu STV 2 a v niektorých regionálnych televíziách.

Dotácia vo výške 22 700 EUR bola správnou radou schválená žiadateľovi Zdenka Rabayová – ENVIRA na projekt „Príloha Recyklačný priemysel“. Finančné prostriedky budú použité na úhradu podielu nákladov spojených s vydaním XI. ročníka pravidelnej prílohy Recyklačný priemysel v štvrťročníku 21. storočie – magazín pre priemyselnú ekológiu, v rozsahu minimálne 11 strán, ktorá bude vychádzať v roku 2013. Cieľom predloženého projektu je propagácia zhodnocovania a triedeného zberu odpadov z komodít zastúpených v Recyklačnom fonde.

 Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 13. 10. 2012 do 21. 11. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 270 239 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader