Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 320 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 25.10.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 327 073,80 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 29 projektov v súhrnnej výške 7 782 236,63 EUR. 

Mesto Modra požiadalo Recyklačný fond o poskytnutie dotácie na financovanie investičných nákladov v súvislosti s realizáciou projektu s názvom „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Modra II.“ a bola mu odsúhlasená dotácia vo výške 36 873,80 EUR. Hlavným zámerom projektu je maximalizácia vyseparovaného množstva druhotných surovín a tým znižovanie skládkovania TKO.

Spoločnosť CSOKO, spol. s r. o. Bratislava získala dotáciu vo výške 236 000 EUR  na projekt pod názvom „Doplnenie technológie pre spracovanie starých vozidiel“, ktorého cieľom je dovybavenie prevádzky o kontajnerové vozidlo za účelom zefektívnenia logistiky nakladania s vyseparovanými komoditami zo spracovania starých vozidiel ku konečnému spracovateľovi (odvoz plastov, pneumatík, autokáblov a pod.)

Správna rada odsúhlasila aj dotáciu pre Združenie obcí – Čistý Liptov vo výške 54 200 EUR na projekt pod názvom „Intenzifikácia separácie KO v Združení Čistý Liptov“. Cieľom projektu je zintenzívniť a rozšíriť separovaný zber komodít s dôrazom na zvýšenie účinnosti samotného separovaného zberu v záberovej oblasti zapojených obcí. Dotáciu chce využiť na intenzifikáciu separovaného zberu v združení, ako aj osvetu a informovanie obyvateľov a turistov v regióne o problematike životného prostredia s hlavným zameraním na separovaný zber a recykláciu komodít, ktoré separuje združenie.

 Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 17. 09. 2012 do 12. 10. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 312 300 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader