Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 320 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 27.09.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 321 740 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 26 projektov v súhrnnej výške  7 455 162,83EUR. 

Obec Veľké Kostoľany získala dotáciu vo výške 45 780 EUR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v obci Veľké Kostoľany a Mikroregiónu nad Holeškou“. Cieľom projektu je celoročná prevádzka zberného dvora a optimálne uskladnenie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a tým zvýšenie množstva spracovaného odpadu a tiež poskytnúť pre obyvateľov obcí podmienky na separovaný zber odpadov a umiestnenie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu v zariadeniach na zhodnocovanie namiesto jeho uskladnenia na skládkach TKO.

Žiadateľovi Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky bola správnou radou schválená dotácia na projekt s názvom „Projekt na podporu zvýšenia efektívnosti separovaného zberu, aplikácia nových technológií a stanovenie miery disponibilného odpadového skla vhodného na zhodnotenie recykláciou v SR“ vo výške 275 960 EUR. Hlavným zámerom predloženého projektu je do roku 2015 zaviesť vo všetkých obciach SR triedený zber pre sklo, zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu skla z odpadu z domácností najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov a ročne zabezpečiť mieru zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov zo skla na úrovni 60 %.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 14. 08. 2012 do 14. 09. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 298 372 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader