Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 1 milión eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 23.08.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmym žiadostiam o podporu a jednej žiadosti o úhradu paušálnych príspevkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 1 008 020 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 24 projektov v súhrnnej výške  7 133 422,83EUR. 

Spoločnosť ECOFIL, s.r.o., Michalovce získala dotáciu vo výške 349 050 EUR na projekt „Intenzifikácia technologických procesov zhodnocovania odpadových olejov podľa R9 výrobou technologických zariadení a ich uplatňovanie v  podmienkach Slovenska“. Cieľom predloženého projektu je výroba technologických zariadení určených k prečisťovaniu olejov a ich opätovnému použitiu a na výrobu zariadenia s kvalitatívne vyššími technickými parametrami, určeného na výrobu kvalitných filtračných telies.

Projekt s názvom „AUTOSHOW-AUTOSALÓN NITRA 2012“ predložený žiadateľom Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra bol podporený sumou 22 000 EUR.  Cieľom projektu je aktívna propagácia odovzdávania starých vozidiel autorizovaným spracovateľom pred nezmyselným vyraďovaním – odovzdaním výkupniam kovov na základe čestného prehlásenia o neexistencii starého vozidla.

Správna rada odsúhlasila dotáciu vo výške 220 000 EUR na projekt „Zlepšenie služieb poskytnutých spoločnosťou NEOF“ žiadateľovi Štefan Németh – NEOF, Veľké Dvorníky. Hlavným cieľom realizácie predkladaného projektu je modernizácia a zefektívnenie činnosti spojenej so spracovaním starých vozidiel pri selektívnom spracovaní starých vozidiel. Žiadosť je zameraná na postupné plnenie stanovených limitov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie starých vozidiel.

Schválená bola aj dotácia vo výške 155 000 EUR na projekt pod názvom „Projekt na dovybavenie výrobných priestorov a technológií“ žiadateľovi MAVEBA, spol. s r.o., Hanušovce nad Topľou. Projekt je zameraný hlavne na dobudovanie spracovateľského zariadenia s vysokým štandardom, uceleným cyklom spracovania väčšiny odpadov zo starých vozidiel, ich upravenú podobu premietnuť do výrobku a tak zabezpečiť koncové uplatnenie recyklovaných odpadov zo starých vozidiel.

Žiadateľovi Martin Augustín Autovrakovisko MATTY bola odsúhlasená dotácia na projekt „Zvýšenie efektivity zberu a spracovania starých vozidiel v autorizovanom zariadení Autovrakovisko MATTY-Igram“ vo výške 122 490 EUR, ktorého zámerom je zvýšenie efektivity zberu starých vozidiel priamo od držiteľa starého vozidla a zo zmluvných zberných miest.

Dotácia vo výške 9 480 EUR bola poskytnutá na projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania elektroodpadu na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácii ELOSYS“ žiadateľovi Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Hlavným zámerom projektu je vytvoriť partnerské vzťahy s vystavujúcimi firmami a odbornými inštitúciami, zintenzívniť spoluprácu so zástupcami miest a obcí pri príprave a realizácii projektov a zlepšiť koordináciu aktivít v projektoch orientovaných na zber a spracovanie elektroodpadu vrátane odpadu z opotrebovaných akumulátorov a batérií.

Združenie BIELA ORAVA pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava získalo dotáciu na predložený projekt „Zvýšenie efektivity zberu a triedenie separovaných zložiek“ vo výške 130 000 EUR. Cieľom tohto projektu je intenzifikácia a zefektívnenie súčasného systému separovaného zberu odpadov z plastov, papiera, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov v záberovom území obcí regiónu Biela Orava združených v Združení BIELA ORAVA.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska spoločnosti Final Form, a. s., Kendice.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 06. 2012 do 13. 08. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 649 739 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader