Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 406 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 31.05.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 406 185 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 16 projektov v súhrnnej výške 6 105 702,83 EUR.

Mesto Nitra získalo dotáciu vo výške 164 800 EUR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Nitra - Zberné dvory“. Cieľom projektu je zvýšiť efektivitu separovaného zberu sústreďovaním a triedením komodít projektovaných v žiadosti, čo bude mať environmentálny dopad - zníženie množstva odpadu zneškodňovaného skládkovaním.

Slovenská technická univerzita v Bratislave získala dotácia na projekt „Propagácia a podpora zhodnotenia odpadov na TOP 2012“ vo výške 12 139 EUR. Prostriedky z Recyklačného fondu sú požadované na krytie časti prevádzkových nákladov spojených s organizáciou a uskutočnením 18. ročníka medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia TOP 2012.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 63 042 EUR na projekt pod názvom „Balíček DIDAKTIK“ spoločnosti DYNEX, spol. s r. o., Bratislava. Cieľom projektu je vychovať mladých ľudí s návykmi potrebnými pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným zámerom je pokračovať v už zabehnutom systéme podpory vzdelávania, osvety a zachovania výchovného charakteru poskytovaných environmentálnych informácii na vyformovanie environmentálne citlivej generácie mladých ľudí.

Schválená bola  aj dotácia vo výške 166 204 EUR na projekt „Výskum technologických postupov na optimálne využitie potenciálu zberového papiera v SR“ žiadateľovi Výskumný ústav papiera a celulózy a. s., Bratislava. Cieľom projektu je podrobne analyzovať súčasnú situáciu zberu, zhodnocovania a recyklácie zberového papiera v Slovenskej republike, vyhodnotiť dopady krízového obdobia na spotrebu, zber a recykláciu zberového papiera so zameraním na OCC (old corrugated containers). Ďalej analyzovať možnosti a požiadavky trhu a navrhnúť technológiu spracovania zberového papiera zabezpečujúcu optimálne využitie potenciálu tejto druhotnej suroviny v Slovenskej republike na maximálnu pridanú hodnotu, vzhľadom na požiadavky trhu. 


Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 14. 04. 2012 do 17. 05. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 266 142 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader