Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 1, 9 milióna eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 26.04.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o podporu a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 1 915 427 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 8 projektov v súhrnnej výške 2 037 962,83 EUR.

Mesto Trnava získalo dotáciu vo výške 71 877 EUR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Trnava III.“. Cieľom predloženého projektu je zefektívniť separovaný zber na území mesta doplnením kontajnerov na separovaný zber skla, papiera a plastov a rozšírením separovaného zberu o komoditu pneumatiky.

Spoločnosť INSA, s. r. o., Sereď získala dotácia na projekt „Propagácia zberu, spracovania použitých prenosných batérií a akumulátorov a zabezpečenie informačných systémov“ vo výške 1 310 250 EUR. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o potrebe separovaného zberu a spätnom odbere použitých prenosných batérií a akumulátorov. Projekt zabezpečí aj materiálne vybavenie zberových miest kontajnermi na prenosné batérie a akumulátory, ktoré budú poskytnuté obciam a mestám.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 329 400 EUR na projekt pod názvom „Intenzifikácia zberu a prepravy odpadov“ spoločnosti ROMAG, s. r. o. Senec. Cieľom projektu je skvalitnenie a zintenzívnenie oddeleného zberu elektroodpadov ako aj zakúpenie prepravnej,  manipulačnej a skladovacej techniky. 

Schválená bola  aj dotácia vo výške 203 900 EUR na projekt „Podpora zberu starých vozidiel“ žiadateľa Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ, Novosad. Projekt je zameraný na realizáciu izolovanej spevnenej plochy pred novou halou – skladom NO a vyseparovaných komodít. Manipuláciu so starými vozidlami dovezenými zo zberných miest a uloženými na zbernej ploche bude zabezpečovať vysokozdvižný vozík. Rovnako aj ich presun do demontážnej haly.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska spoločnosti GALIMEX EKO, a. s. Martin a spoločnosti ZELKOV, s. r. o. Nové Zámky. 

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 10. 02. 2012 do 15. 03. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 210 663 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader