Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 70 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 26.01.12  

Recyklačný fond od roku 2002 doteraz schválil v rámci Slovenska 13 547 žiadostí podnikateľov a obcí za vyše 150 mil. EUR. Z toho viac než 16,72 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 823 vyhovených žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 2 088 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov fond vyplatil 12,99 mil. EUR finančných príspevkov. 

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v sume 70 645,83 EUR.

Spoločnosť PAPER LIFE, s. r. o., Prievidza získala dotáciu vo výške 11 428 EUR na projekt „Tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov“. Cieľom predloženého projektu je podpora osvety, vzdelávania a propagácie materiálového zhodnocovania jednotlivých komodít podľa jednotlivých sektorov formou aktívnych tlačových konferencii s exkurziou v závode zameranom na recykláciu, tematicky spätú s programom tlačovej konferencie.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 35 820 EUR na projekt pod názvom „PRO EKO - 8. ročník výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov, poradenské centrá, konferencie, semináre, kooperačná burza, súťaže“ žiadateľovi BB EXPO, s. r. o. Banská Bystrica. Na najväčšej výstave na Slovensku sa prezentujú domáce aj zahraničné spoločnosti zaoberajúce sa triedením odpadu a jeho konečným zhodnotením. Jedným z hlavných zámerov projektu je spojenie inovačných myšlienok reprezentovaných vedeckými pracovníkmi s podnikmi a prezentáciou pred širokou verejnosťou, ktorá sa aktívne zapája do procesu zlepšovania kvality životného prostredia. 

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľke Zdenke Rabayovej – ENVIRA, Bratislava na projekt „Príloha Recyklačný priemysel“ vo výške 23 397,83 EUR. Vydavateľstvo ENVIRA sa špecializuje na vydávanie magazínu so zameraním na priemyselnú ekológiu - štvrťročníka s názvom 21. storočie. Príloha Recyklačný priemysel sa tematicky zameriava na výklad legislatívnych noriem, informácie o podporených projektoch z Recyklačného fondu, pripravované a aplikované recyklačné technológie a zodpovedá záujmu čitateľskej verejnosti. Poskytnutím dotácie sa zabezpečí osveta a budovanie ekologického povedomia v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov z komodít zastúpených v Recyklačnom fonde formou pravidelnej prílohy v štvrťročníku 21. storočie. 

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 26. 11. 2011 do 12. 01. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 282 497 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader