Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 123 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 09.12.11  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom jedenástom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 123 570 EUR.

Mesto Trenčianske Teplice získalo dotáciu vo výške 72 000 EUR na „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu“. Cieľom predloženého projektu je rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu na území mesta. Zámerom projektu je rozšíriť separáciu doplnením kontajnerov na separovaný zber skla, papiera a plastov, hlavne do kúpeľnej zóny a rozšírením separovaného zberu o komodity VKM a kovové obaly.  

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 51 570 EUR na projekt pod názvom „TV relácia na rok 2012“ žiadateľovi N – club, s. r. o. Bratislava. Hlavným cieľom relácie bude mobilizovať občanov, mestá a obce, pre separovaný zber odpadu. Aj v roku 2012 sa zachová obsahové zameranie jednotlivých častí relácie podľa komodít, pričom gestorstvo nad jednotlivými časťami budú mať príslušné sektory Recyklačného fondu. Relácia bude vysielaná v rámci televízneho programu RTVS. 

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska spoločnosti ŽP EKO QELET a. s. Martin a spoločnosti AUTOVRAKY s. r. o. Trnava. 

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 16. 11. 2011 do 25. 11. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 70 507 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader