Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 23 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 24.11.11  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekt zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou v celkovej výške 23 862 EUR.

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače získalo dotáciu vo výške 23 862 EUR na „Intenzifikáciu a rozšírenie separácie komunálneho odpadu“. Predložený projekt má za cieľ skvalitniť a udržať doteraz fungujúci systém separovaného zberu. Zvýšením separovaného zberu papiera, plastov, kovových obalov a skla a sa zvýši celkový podiel vyseparovaných zložiek odpadu a zabezpečí sa aj ich materiálové zhodnotenie.


Správna rada ďalej vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 10. 2011 
do 15. 11. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 334 440 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader