Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 29 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 27.10.11  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 29 639 EUR.

Združenie obcí Medzičilizia získalo dotáciu vo výške 18 639 EUR na dovybavenie zberného dvora. Cieľom predloženého projektu je ďalšie zvyšovanie účinnosti a množstva vyseparovaných odpadov z plastov, skla a papiera a rozšírenie separácie o ďalšiu zložku – viacvrstvové kombinované materiály na záberovom území siedmich zakladajúcich obcí združenia (Čiližská Radvaň, Baloň, Kľučovec, Ňárad, Pataš, Sap a Medveďov).

Dotáciu vo výške 11 000 EUR získalo mesto Sládkovičovo na projekt „Nákup dvojkomorového lisu na zabezpečenie separovaného zberu“. Cieľom projektu je zvýšenie účinnosti separovaného zberu, zabezpečenie plynulého a efektívneho zvozu vyseparovaného odpadu od obyvateľov, ako aj plynulejšie dodávanie kvalitnejšie a ekonomicky efektívnejšie upravených vyseparovaných odpadov z papiera obchodným partnerom. Zámerom mesta je aj rozšírenie záujmového územia do okolitých obcí s ponukou využitia techniky pre dotriedenie a úpravu vyseparovaných odpadov pred recykláciou. Lis bude umiestnený na zbernom dvore mesta, kde sú sústreďované vyseparované zložky komunálneho odpadu.


Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 09. 2011 do 14. 10. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 336 473 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader