Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 187 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 29.09.11  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 187 432 EUR.

Obec Demänovská Dolina získala dotáciu vo výške 17 958 EUR na separovaný zber komunálneho odpadu obce Demänovská Dolina. Predmetom predloženého projektu je zvýšenie separácie odpadov z plastov, skla a papiera a zavedenie separácie odpadov z kovových obalov v Demänovskej Doline, ktorá je  turisticky mimoriadne zaujímavým a exponovaným územím s ročnou návštevnosťou okolo 120 000 turistov. Projekt má významnou mierou prispieť k zachovaniu čistoty a prírodného bohatstva uvedenej chránenej krajinnej oblasti Nízkych Tatier.   

Mesto Zlaté Moravce získalo dotáciu vo výške 105 690 EUR na projekt s názvom „Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach a mikroregióne Tríbečsko“. Cieľom projektu je zvýšenie účinnosti a efektivity separovaného zberu plastov, papiera, skla a zavedenie separovaného zberu kovových obalov.
 
Spoločnosť Ľupčianka, s. r. o. získala dotáciu vo výške 38 100 EUR pre projekt „Intenzifikácia zberu, dotrieďovania a prvotnej úpravy predseparovaných odpadov“. Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť separovaného zberu oproti skutočnosti roku 2011, zabezpečiť plynulý a efektívny zvoz vyseparovaného odpadu od obyvateľov, ako aj plynulejšie dodávanie kvalitnejšie a ekonomicky efektívnejšie upravených vyseparovaných odpadov obchodným partnerom.
 
Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 18 404 EUR na projekt pod názvom „XXXVIII. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2011“ žiadateľovi Ing. Pavlovi Límovi. Cieľom projektu je propagácia zhodnocovania odpadov a separovaného zberu odpadov z komodít zastúpených v Recyklačnom fonde.

Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Bratislava získal dotáciu vo výške 7 280 EUR na projekt „Význam zberu a zhodnocovania elektroodpadu - pri príležitosti 17. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne 11. - 14. 10. 2011“. Cieľom projektu je propagácia zhodnocovania a separovania zberu odpadov  z komodít zastúpených v Recyklačnom fonde na medzinárodnom fóre zastúpených firiem a zapojenie žiakov elektrotechnických škôl do environmentálnej problematiky formou súťaže.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 08. 2011 do 14. 09. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 532 392 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader