Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 107 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 25.08.11  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 107 500 EUR.

Obec Pruské získala dotáciu vo výške 41 500 EUR na zberové vozidlo na zvoz separovaných zložiek odpadov. Cieľom predloženého projektu je zvýšenie efektivity separovaného zberu skla, papiera, plastov, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov a to najmä v oblasti manipulácie s vyseparovanými zložkami.

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica získal dotáciu vo výške 44 000 EUR na projekt s názvom Zhodnotenie odpadov v banskoštiavnickom regióne, 2. etapa: Zlepšovanie manipulácie s vyseparovanými komoditami.

Spoločnosť Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra získala dotáciu vo výške 22 000 EUR pre projekt AUTOSALÓN NITRA 2011 Recyklácia vozidiel – zdravé životné prostredie. 

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska spoločnosti ZSNP RECYKLING, a. s. Žiar nad Hronom a spoločnosti KOVOZBER, s. r. o. Spišská Nová Ves. 

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 03. 06. 2011 do 10. 08. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 410 511 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader