Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond dočasne pozastavil rozhodovanie o žiadostiach o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu, 02.02.11  

V roku 2010 Správna rada Recyklačného fondu (ďalej len „SR RF“) vyhovela 1 862 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporil projekty zberu a zhodnocovania odpadov v celkovej výške 12,875 mil. EUR. Z toho takmer 2,451 mil. EUR získali obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a bezmála 1,971 mil. EUR dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel.

SR RF na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vzala na vedomie informáciu, že v období od 01. 12. 2010 do 10. 01. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 146 802 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Správna rada dočasne pozastavila schvaľovanie dotácii pre projekty zberu a zhodnocovania odpadov, nakoľko takéto rozhodovanie by v súčasnosti nezodpovedalo požiadavkám ustanovenia § 64 ods. 8 zák. č. 223/2001 Z. z. podľa ktorého musí byť podkladom každého rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu komoditný program dotknutého sektora (sektorov) Recyklačného fondu resp. program činnosti všeobecného sektora, ktorý musí byť v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „POH SR“). 

POH SR bol uznesením vlády SR schválený na obdobie rokov 2006 – 2010, POH SR na ďalšie obdobie doteraz schválený nebol. Rovnaké obdobie rokov 2006 až 2010 pokrývali aj programy sektorov Recyklačného fondu, ich vypracovanie a schválenie na ďalšie obdobie nie je možné pred schválením POH SR, nakoľko ich obsah musí zodpovedať obsahu schváleného POH SR.

Dočasnou nemožnosťou rozhodovania o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu nie je dotknutá možnosť priebežného podávania žiadostí o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu, plynutie lehoty na rozhodnutie o žiadostiach o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 64, ods. 7 zák. č. 223/2001 Z. z. však bude až do schválenia nového POH SR, resp. do rozhodnutia o predĺžení účinnosti doterajšieho POH SR aj na obdobie po skončení roku 2010 pozastavené. Aj v tomto období však budú z Recyklačného fondu poskytované nárokovateľné príspevky obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. a paušálne príspevky na čiastočné pokrytie nákladov spracovania starých vozidiel, prevádzkovania určených parkovísk, a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel na určené parkovisko.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader