Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 1,6 milióna EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 10.12.10  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom jedenástom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 1 631 710 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 42 projektov v súhrnnej výške 8 453 537 EUR.

Obec Veľké Kostoľany získalo dotáciu vo výške 44 510 EUR na projekt „Triedený zber odpadov v obci Veľké Kostoľany (dobudovanie skladu pneumatík, plastov, papiera a skla)“. Cieľom predloženého projektu je hlavne zvýšiť účinnosť separovaného zberu opotrebovaných pneumatík, plastov, papiera a skla, poskytnúť pre obyvateľov obce podmienky na separovaný zber odpadov a umiestnenie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu v zariadeniach na zhodnocovanie namiesto jeho uskladnenia na skládkach TKO. Ďalším z cieľov tohto projektu je motivovať obyvateľov zapojených do separovaného zberu odpadov, zvýšiť informovanosť obyvateľstva a v konečnom dôsledku dosiahnuť environmentálny a ekonomický prínos.

Podporený bude aj projekt žiadateľa ROMAG spol. s r. o., Senec zameraný na „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel“ a to sumou 1 480 000 EUR.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie dotácie vo výške 107 200 EUR pre spoločnosť N – club s. r. o., Bratislava na projekt „TV relácie na rok 2011“.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 10. 11. 2010 do 30. 11. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 42 423 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader