Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 316 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 25.11.10  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela trom žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 316 260 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 39 projektov v súhrnnej výške 6 821 827 EUR.

Mesto malacky získalo dotáciu vo výške 36 790 EUR na projekt „Intenzifikácia separovaného zberu“. Projekt je zameraný na separovanie papiera a skla najmä v novovybudovaných lokalitách mesta Malacky, kde je veľký potenciál na zvýšenie priemerného množstva vyseparovaného papiera a skla.

Podporený bude aj projekt obce Torysa zameraný na intenzifikáciu separovaného zberu odpadov obce Torysa a okolie – II. Etapa a to sumou 43 470 EUR. Cieľom projektu je rozšíriť a zintenzívniť separovaný zber komodít Recyklačného fondu s dôrazom na zvýšenie účinnosti samotného separovaného zberu v záberovej oblasti zapojených obcí. Projekt bude plynulo nadväzovať na I. etapu zavádzania separovaného zberu v regióne.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie dotácie vo výške 236 000 EUR pre spoločnosť EAST – WEST SK, s. r. o. Pukanec na projekt „Doplnenie technológie na spracovanie starých vozidiel“.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 10. 2010 do 09. 11. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 168 031 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader