Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 874 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 28.10.10  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 874 700 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 36 projektov v súhrnnej výške 6 505 567 EUR.

Spoločnosť KURUC – COMPANY spol. s r. o., Veľké Lovce získala dotáciu vo výške 347 000 EUR na projekt „Zvýšenie spracovania odpadov z VKM“.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie dotácie vo výške 275 000 EUR pre spoločnosť Fe-MARKT, spol. s r. o. Košice na projekt „Dobudovanie technologického procesu spracovania starých vozidiel“.

Firma KOSIT a. s. Košice získala na projekt s názvom „Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu v Košiciach – III. etapa dotáciu vo výške 252 700 EUR.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 17. 09. 2010 do 14. 10. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 353 010 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader