Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond získal CENU TOP 2007, 29.06.07  

Cenu medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia - TOP 2007“ v kategórii ,,environmentálna technológia“ získal Recyklačný fond. Na návrh odbornej komisie MŽP SR ju fondu udelil minister životného prostredia (ŽP) SR Jaroslav Izák.
Zástupcovia Recyklačného fondu si prevzali cenu v hoteli Senec v Senci 26. 06. 2007. Samotné ceny sú ručne maľované taniere z Majoliky Modra s nápismi: CENA TOP 2007 a diplom. Informoval o tom Doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.,  dekan Strojníckej fakulty STU a odborný garant konferencie TOP 2007.

Recyklačný fond bol ocenený s prihliadnutím na to, že podporuje  technológie, ktoré sú technicky inovatívne v nakladaní s odpadmi. Ide hlavne o BAT technoógie (Best Available Technique – najlepšia dostupná technika), ktoré spĺňajú náročné kritéria prevzaté z legislatívy Európskej únie (EU). Patria k nim nízkoodpadové technológie, používanie menej nebezpečných látok, ich zhodnocovanie a recyklácia, prevencia a zníženie celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum. Fond tým prispieva k trvalému skvalitňovaniu životného prostredia.

Recyklačný fond prispel k vybudovaniu fungujúceho systému zberu, separácie a zhodnocovania odpadov v značnej časti miest a obcí Slovenskej republiky tým, že dotáciami  a príspevkami za vyseparovaný komunálny odpad podporil  podnikateľov, mestá a obce.
Recyklačný fond bezkonkurenčne najväčšou mierou spolufinancuje infraštruktúru zberu a zhodnocovania odpadov v komunálnej i podnikateľskej sfére. Za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než  2, 36 miliardy Sk, keď vyhovel takmer 5 300 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky.

Prijímatelia prostriedkov za uplynulé obdobie vyzbierali 380-tis. ton a materiálovo zhodnotili cca 390-tis. ton odpadov.
Vďaka realizácii dotovaných projektov vytvorili podnikatelia, mestá a obce 782 pracovných miest.
Okrem poskytovania prostriedkov na základe tzv. projektových žiadostí poskytuje recyklačný fond aj obligatórne príspevky obciam a mestám na základe preukázania výsledkov v oblasti separovaného zberu a zabezpečenia zhodnotenia komunálneho odpadu vo výške 1300 až 1800 korún za tonu vyseparovaného odpadu.
V súčasnosti je do separovaného zberu zapojených približne 1800 miest a obcí a Recyklačný fond podporuje dlhodobý cieľ, ktorým je v rámci Slovenska zapojiť všetky mestá a obce do zberu a triedenia všetkých druhov odpadov.
Materiálové zhodnotenie odpadov by sa tak zvýšilo z vlaňajších 160 tis. ton na cca 1 milión ton v roku 2015.
Dalo by sa tak vytvoriť minimálne 7000 nových pracovných miest, s trvalou udržateľnosťou.

Recyklačný fond v tomto roku získal aj ocenenie nezávislého ekonomického fóra  - ZLATÝ BIATEC za rok 2006.

Senec 26. júna 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader