Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 1,89 milióna EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 27.05.10  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom štvrtom a piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 9 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami a úverom v celkovej výške 1 893 471 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 23 projektov v súhrnnej výške 3 293 941 EUR.

Spoločnosť AUTOVRAKOVISKO, s. r. o., Bernolákovo získala dotáciu vo výške 395 000 EUR na doplnenie technológie pre potreby spracovania starých vozidiel a vyseparovaných komodít. Spracovateľovi ZSNP Recycling, a. s., Žiar nad Hronom, bol poskytnutý úver vo výške 690 000 EUR na konečné zhodnotenie odpadu pochádzajúceho zo spracovania starých vozidiel.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie troch dotácií zo sektora odpadových olejov. Prvým je projekt spoločnosti VENAS, a. s., Trebišov s podporou vo výške 120 000 EUR na využitie odpadových olejov v kogenerácii, druhým projekt spoločnosti ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce na rozšírenie uplatňovania technológií regenerácie odpadových olejov za 130 200 EUR a tretím je projekt na technické vybavenie na podporu zberu odpadových olejov vo výške 99 860 EUR žiadateľa EKO-M Slovakia, spol. s r. o., Trnava.

Podporený, a to dotáciou vo výške 318 190 EUR, bude aj projekt spol. ŽOS - EKO, s. r. o., Vrútky na technologickú linku na spracovanie prenosných batérií a odpadov z použitých batérií a akumulátorov.  Dotáciu vo výške 20 736 EUR dostane aj Slovenská technická univerzita v Bratislave na propagáciu a podporu zhodnocovania odpadov na medzinárodnej konferencii Technika ochrany prostredia TOP 2010, ktorej 16. ročník sa bude konať v termíne 15. – 17. 06. 2010 v Častej - Papierničke. 

Ďalším podporeným projektom s výškou dotácie 58 010 EUR je projekt spoločnosti ARGUSS, s. r. o., Bratislava na zvýšenie efektívnosti spracovania problémového elektroodpadu. V tomto roku bude opäť poskytnutá aj dotácia  na balíček DIDAKTIK žiadateľovi Dynex, spol. s r. o., vo výške 61 475 EUR.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 04. 2010 do 10. 05. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 116 376 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí (apríl)
Zoznam schválených žiadostí obcí (máj)


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader