Slovensky English
Správy pre tlač
ECOFIL patrí k úspešným firmám na trhu recyklácie opotrebovaných olejov, 02.12.09  

Spoločnosť ECOFIL, spol. s r. o. Michalovce patrí k popredným slovenským firmám na  regeneráciu a filtráciu všetkých druhov olejov.  V roku 2008 spracovali cca 917 ton  odpadových olejov, z celkového odhadovaného množstva cca 17 – 20 000 ton výskytu odpadových olejov na Slovensku. Recyklačný fond od roku 2002 až doteraz podporil spolu 3 projekty firmy ECOFIL, spol. s r.o., týkajúce sa opotrebovaných olejov, v celkovej sume 232 800 EUR (7,01 mil. Sk). Spoločnosť ich použila na kúpu laboratórnych prístrojov a na technológiu zhodnocovania odpadových olejov. Informoval o tom Andrej Zatvarnický, riaditeľ ECOFILU, spol. s r. o. Michalovce.

,,ECOFIL, spol. s r.o. vykonáva na území SR regeneráciu a filtráciu všetkých druhov olejov filtračnými a regeneračnými zariadeniami vlastnej výroby a konštrukcie, prevažne u zákazníkov. Firma poskytuje aj komplexnú fyzikálnu a chemickú analýzu olejov a olejových náplní pomocou prenosných a stabilných analyzačných a testovacích zariadení. Olej a olejové náplne, ktoré po vykonaní testov a analýz už nevyhovujú technickým a prevádzkovým normám a olej definitívne vyradený z prevádzky, spolu s použitými filtračnými vložkami, ECOFIL, spol. s r. o. odovzdáva na energetické zhodnotenie spoločnosti FECUPRAL, spol. s r. o. Prešov. Dôslednou analýzou a následnou regeneráciou olejov sa firma snaží eliminovať vznik odpadových olejov. Významne sa podieľa aj na propagácii zodpovedajúcich prístupov k procesom nakladania s olejmi pri ich používaní a odpadovými olejmi a ich zhodnotením pri ukončení ich životného cyklu“, konštatoval A. Zatvarnický. 

Spoločnosť ECOFIL, spol. s r.o. Michalovce vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 8. 5. 1991. Počas existencie spoločnosti sa výrobný program prispôsoboval najnovším poznatkom a požiadavkám praxe ako aj trendom v oblasti filtrácie olejov a nehorľavých kvapalín. Spoločnosť ECOFIL, spol. s r. o. Michalovce  získala Osvedčenia TI SR - CEOC na výrobu filtračných zariadení s platnosťou pre celú Európsku úniu, USA a Kanadu. Z pohľadu legislatívy a zákonných záväzných nariadení vo vzťahu k procesom nakladania s odpadovými minerálnymi olejmi sa rozhodujúca činnosť spoločnosti zaraďuje do kategórie zhodnocovania odpadov podľa R9 „Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie“ (Príloha č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z.).

Nosnou činnosťou spoločnosti ECOFIL, spol. s r.o. Michalovce je výroba filtračných zariadení, filtračných vložiek, filtrácia olejov a nehorľavých kvapalín všetkých druhov. Rozšírením výrobného programu o službu - filtrácia, poskytuje pre svojich odberateľov veľmi efektívne a rýchle vyčistenie všetkých druhov olejov. Touto činnosťou sa priamo podieľa na znižovaní objemu nebezpečného odpadu. Firma zabezpečuje aj  veľkoobchod a maloobchod v oblasti laboratórnych prístrojov a príslušenstva a analýzy olejov a ich vyhodnotenie. Za osemnásť rokov svojej existencie firma stiahla z obehu a spracovala cez 9 000 ton odpadového oleja, legislatívne charakterizovaného ako nebezpečný (N) odpad. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader